Društvo

Pojačane mjere zaštite od požara

by Ivanka Leković | 21:06:2017 | 13:39:35

Prvog jula na snagu stupa Naredba predsjednika Opštine o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara, koja će važiti do 15. septembra.
 
“U cilju preduzimanja mjera zaštite od požara, spasavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, opštinski organi, Služba zaštite, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, kao i građani, dužni su da odmah preduzmu mjere za otklanjanje opasnosti od požara, stave na raspolaganje svoju opremu, prevozna i druga sredstva za otklanjanje opasnosti od požara, a u slučaju izbijanja požara pristupe organizovanom gašenju“, stoji, između ostalog u ovoj naredbi.
 
Kao mjesta gdje je mogućnost izbijanja požara najizraženija, a samim tim potreban i povećani oprez, navedeni su: šumski pojas Ratac, Golo brdo, uvala Maljevik prema Haj Nehaju, Volujica, maslinjaci oko starog Bara, šikare pored magistralnog puta, od Kufina pa do granice sa opštinom Ulcinj, šikare pored pruge, šumski pojas pored lokalnih puteva u Crmnici, šumski pojas pored magistralnog puta, od Tankog rta do Bijelih poljana, lokalni put Virpazar-Ostros, šumski kompleksi na Sozini, Sutormanu i Rumiji, kao i Zeleni pojas u Šušanju.
 
U naredbi su navedene sve mjere koje, radi zaštite od požara, treba da sprovedu privredna društva, kao i obaveze Službe zaštite, Komunalnog preduzeća, Vodovoda, Komunalne policije, barske Elektrodistribucije, DOO Lovstvo, mjesnih zajednica, Direkcije šuma, Područne jedinice policije i AD Luka Bar.
 
U cilju organizovanog i efikasnijeg reagovanja u požarima većih razmjera, Služba zaštite, Komunalno preduzeće, Vodovod, Područna jedinica policije, Elektrodistribucija Bar, Direkcija šuma-ispostava Bar, DOO Lovstvo, mjesne zajednice i AD Luka Bar, odnosno njihova vatrogasna jedinica, moraju da organizuju dežurstvo iz svog sastava, obezbijede raspoloživu opremu i sredstva za učešće u akcijama.