Društvo

Projekat za unapređenje sigurnosti pruge

by CdM | 11:07:2017 | 12:52:39

Unapređenje pouzdanosti i sigurnosti željezničke linije Bar - Vrbnica obuhvaćeno je projektom WB13-MNE-TRA-01 “Specijalna inspekcija 106 tunela na željezničkoj liniji Bar-Vrbnica“ i pripremom Glavnog projekta njihove rehabilitacije koji je podijeljen na dvije komponente.
 

Prvu čini detaljna inspekcija 106 tunela i 14 galerija na liniji Vrbnica-Bar. Druga obuhvata izradu Glavnog projekta za potrebnu rehabilitaciju tunela i galerija.
 
U okviru Komponente jedan je obezbijeđena i podrška Jedinici za implementaciju projekata (PIU) Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG). Ona je implementirana posredstvom granta u vrijednosti od jedan milion eura koji je odobren od strane Evropske unije kroz WBIF program.
 
Projekat je implementirao konzorcijum COWI-IPF čiji angažman je ugovoren od strane Evropske investicione banke. Komponenta dva biće implementirana kroz dodatni grant od 1,5 miliona eura u okviru projekta WB13-MNE-TRA-01.
 
Rezultati Komponente 1 omogućiće korisniku projekta da jasno sagleda sva oštećenja, defekte i ograničenja u smislu operativnih standarda bezbjednosti (TSI 1301/2014) za svih 106 tunela i 14 galerija, i neophodne rehabilitacije kako bi se locirala sva postojeća oštećenja i spriječila buduća oštećenja.
 
Pripremljen je i Akcioni plan za implementaciju sistema upravljanja željezničkom imovinom (Railway Infrastructure Asset Management System RI-AMS).
 
Projekat će pomoći korisnicima, ŽICG i Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, da planiraju i  implementiraju prijeko potrebnu rehabilitaciju željezničke infrastrukture u Crnoj Gori, i da privuku zainteresovanost međunarodnih finansijskih institucija da finansiraju projekte.
 
Crna Gora je već korisnik drugih donatorskih sredstava Evropske Unije kroz WBIF program, koji su usmjereni na pripremu studija za unaprjeđenje željezničke linije Vrbnica-Bar. Neka od ovih unaprjeđenja su već u toku posredstvom kredita obezbijeđenih od strane Evropske investicione banke.
 
Prva komponenta je realizovana u periodu od aprila 2016. do jula 2017. godine. Komponenta dva biće inicirana nakon pripreme Projektnog zadatka za izradu glavnog projekta rehabilitacije tunela i galerija.