Društvo

Javni poziv za predlaganje članova Savjeta Radio Bara

| 09:03:2018 | 11:41:58

Na osnovu člana 30 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću LJE Radio Bar, zbog isteka mandata dvojici članova Savjeta ove kuće, opštinski Odbor za izbor i imenovanja pokrenuo je javni poziv ovlašćenim prediagačima za imenovanje dva člana Savjeta Radio Bara.
 
Kandidate za imenovanje dva člana Savjeta Radio Bara predlažu: obrazovne ustanove sa teritorije opštine Bar, te nevladine organizacije koje se bave medijima, zaštitom Ijudskih prava i sloboda, ekologije sa teritorije opštine Bar (po jednog člana).
 
Članovi Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Radio Bara - novinarstvo, pravo, ekonomija, tehničke nauke, sociologija, marketing, radio difuzija i slično, koji imaju prebivalište u Baru i najmanje visoku stručnu spremu.
 
Lice koje je predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Isto lice može biti imenovano za člana Savjeta najviše dva puta uzastopno.
 
Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savjeta, ako je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje, i ako u osnivačkom aktu i statutu ima, kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja, pitanja iz oblasti koje su predviđene javnim pozivom.
 
Članovi Savjeta Radio Bara ne mogu biti poslanici i odbornici, zaposleni u Radio Baru, lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada, izabrana, imenovana ili postavljena lica u organima lokalne samouprave, funkcioneri političkih partija (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, članovi opštinskih odbora i opštinskih izvršnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri), lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni i slično imaju interesa u pravnim licima koja se bave proizvodnjom radio programa, tako da bi članstvo u Savjetu moglo da dovede do sukoba interesa, lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ih čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude, lica koja su bračni drugovi lica ovih lica ili se sa njima nalaze u srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i drugog stepena srodstva po tazbini.
 
Prijedlog za imenovanje člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača.odnosno ovlašćenih predlagača. Prijedlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na obrascu koji utvrnuje Odbor za izbor i imenovanja, a koji je objavljen na sajtu Opštine Bar.
 
Dostavlja se i dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište na teritoriji Opštine Bar, dokaz o stručnoj spremi kandidata, izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja za njegovo imenovanje.
 
Nevladine organizacije, kao predlagači, dužne su da, pored dokaza iz tačke 10 ovog Javnog poziva, dostave i dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa državne uprave, osnivački akt i statut, u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne uprave, izvještaje o radu i finansijske izvještaje za prethodne tri godine.
 
Ovlašćeni predlagači za imenovanje članova Savjeta Radio Bara dužni su da prijedlog za kandidovanje člana Savjeta dostave Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bar, na obrascu koji je objavljen na web sajtu Opštine Bar www.bar.me, najkasnije u roku od 45 dana od danas (9. mart), kako bi Odbor blagovremeno sproveo postupak utvrdjivanja liste kandidata za imenovanje dva člana Savjeta.