Društvo

Usvojen završni račun DOO Vodovod i kanalizacija

by Vjera Knežević Vučićević | 30:03:2018 | 11:50:02

Odbor direktora doo Vodovod i kanalizacija danas je usvojio završni račun za 2017. godinu.
 
Izvršni direktor Zoran Pajović sa saradnicima prezentirao je poslovne rezultate na bazi svih bilansa (bilans uspjeha, bilans novčanih tokova i bilans stanja) i konstatovao da su pozitivni rezultati i finansijska stabilnost ovog privrednog društva koji su karakterisali prethodne, nastavljeni i tokom prošle godine.
 
“Bilans uspjeha za 2017. godinu ukazuje da su prihodi veći od ukalkulisanih rashoda za 134.088 eura, što znači da je u tom periodu ostvarena dobit u poslovanju. Ako se rezultati osnovne djelatnosti posmatraju sa aspekta priliva i odliva novčanih sredstava, može se zaključiti da su se planirani ciljevi za tekuću godinu ostvarili.... Ipak, iako bilježimo pozitivan trend naplate potraživanja, problemi u ovom segmentu poslovanja su i dalje prisutni i to kod svih potrošača- kako kod kategorije domaćinstava, tako i kod velike i male privrede”, ističe Pajović.
 
On objašnjava da i pored korišćenja svih raspoloživih sredstava za naplatu (opomena, prinudnih izvršenja, isključenja sa mreže) nije postignut zadovoljavajući nivo, ali procjenjuje da u toj oblasti “postoji dosta prostora za ostvarivanje boljih rezultata”. Na tome aktivno rade.
 
Iz ovog Društva ističu i da su u prethodnom periodu sve obaveze- kako prema državi, tako i prema dobavljačima, bankama i radnicima izmirivane bez kašnjenja.
 
“Ti podaci ukazuju da je doo ‘Vodovod i kanalizacija pouzdan, kredibilan i poželjan poslovni partner u odnosima sa drugim privrednim subjektima. Naglašavamo i to da su izmirene sve obaveze po osnovu dva kredita koja su datirala od 2007. do 2011. godine, što znači da smo u 2018. godinu ušli kreditno rasterećeni, čime smo samostalno stvorili osnov za planiranje krupnijih investicionih poduhvata”, zadovoljan je Pajović.
 
Prvi čovjek barskog Vodovoda je podsjetio da se u cijelom Baru izvode radovi na poboljšanju infrastrukture, naglašavajući da radnici vodovoda, sa ciljem njihovog kvalitetnog i pravovremenog završetka i stvaranja uslova za bolje vodosnabdijevanje i ispust otpadnih voda, svakodnevno pružaju podršku na terenu. Uz to doo „Vodovod i kanalizacija” je angažovao stručni kadar i tehničke kapacitete na projektu rekonstrukcije postojeće i izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže.
 
“Doo ‘Vodovod i kanalizacija’ Bar konstantno ulaže u svoje stručne i tehničke kapacitete, kako bi bili kadri da odgovorimo zahtjevima jačeg ekonomskog razvoja našeg grada kojeg možemo očekivati isključivo uz konstantno ulaganje u poboljšanje vodosnabdijevanja”, zaključio je na sjednici Odbora direktora Zoran Pajović.