Društvo

Hitne fitosanitarne mjere za vlasnike vinove loze

| 18:05:2018 | 11:51:38

Radi sprječavanja unošenja zlatne žutice vinove loze koju prouzrokuje fitoplazma “Candidatus Phutoplasma vitis”, a koju prenosi američki cvrčak, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je naredbu o hitnim fitosanitarnim mjerama.
 
Vlasnici vinove loze i ostalih vrsta i kalemova iz roda vitis su dužni da vrše vizuelne preglede bilja radi utvrđivanja simptoma infekcije - preglede na prisustvo larvi i egzuvija vektora. Pregledi na prisustvo simptoma infekcije vrši se na lišću koje se savija naniže i mijenja boju: kod bijelih sorti u žutu, a kod crnih sorti u crvenu, od polovine jula. Držaoci bilja vrše preglede na prisustvo egzuvija i larvi koje su sitne (manje od 5 mm) i bjeličaste, a kasnije žućkaste boje sa dvije crne pjege na posljednjem trbušnom segmentu i nalaze se na naličju listova i mogu da skaču, u periodu od polovine maja do kraja juna.
 
Vlasnici su dužni da, radi utvrđivanja prisustva i aktivnosti imaga vektora, dijagonalno u vinogradu postave žute ljepljive ploče i da prate brojnost imaga vršeći preglede u intervalima od 14 dana od početka jula do polovine septembra i/ili kečeranjem, odnosno istovremenim udarcima kečerom po listovima čokota sa obje strane reda vinograda. Takođe su dužni da izvrše hemijska tretiranja vektora u vinogradima i rasadnicima vinove loze, radi suzbijanja larvi vektora i to prvo tretiranje do polovine juna i
drugo tretiranje do kraja juna (dvije nedjelje nakon prvog tretiranja).
 
Ako se u julu na žutim ljepljivim pločama ili kečeranjem utvrdi prisustvo imaga vektora, vrši se dodatno tretiranje, u zavisnosti od rokova berbe (karence). Hemijsko tretiranje vrši se preparatima na bazi tiametoksama, buprofezima, deltametrina, hlorpirifosmetila i indoksakarba, u terminima koji se objavljuju na internet stranici uprave.
 
Ako se posumnja na prisustvo štetnog organizma, držaoci bilja dužni su da odmah obavijeste organ uprave nadležan za poslove zdravstvene zaštite bilja (u daljem tekstu: Uprava) i/ili fitosanitarnog inspektora radi preduzimanja aktivnosti iz svoje nadležnosti.
 
Bilje koje je naredbom obuhvaćeno može se unositi u Crnu Goru pod uslovom da ih prati i izvještaj o izvršenom molekularnom laboratorijskom ispitivanju, kojim se potvrđuje da su biljke u pošiljci slobodne od štetnog organizma i koji ne može biti stariji od 60 dana.