Društvo

Revizor dao mišljenje sa rezervom za Marinu AD

by POBJEDA | 27:07:2018 | 10:57:19

Nezavisna revizorska kuća “BDO” dala je mišljenje sa rezervom na finansijski izvještaj “Marine” Bar za prošlu godinu, između ostalog i zbog toga što na osnovu prezentovane dokumentacije nijesu mogli da procijene finansijski efekat sudskih sporova koji su u toku, a kompanija nije rezervisala trošak po tom osnovu.
 
Kompanija je prošlu godinu završila u plusu 322.426 eura, što je 140 hiljada lošije nego godinu ranije.
 
“Po osnovu potraživanja duga po dugoročnim kreditima od letonske firme SIA Multi kapitals, rješenjima o izvršenju određen je prenos potraživanja od 650 hiljada eura na ‘Р grupu’. Marina je Privrednom sudu dostavila prigovor kojim osporava potraživanje SIA Multikapitals, a istom sudu je ‘Belmonte sistem’ sa Maršalskih ostrva podnio tužbu radi naplate 478,6 hilja da eura po osnovu preuzimanja potraživanja od SIA Multikapitals”, navedeno je u izvještaju revizije.
 
“UAB Liman” Litvanija vodi spor pred Osnovnim sudom u Baru protiv Marine. Vrijednost spora iznosi 20 hiljada eura, a prvostepena presuda je u korist Marine. Spor sa Lukom Bar radi utvrđivanja njenog učešća u kapitalu Marine je u mirovanju radi rješavanja spornih pitanja uz učešće nadležnih državnih organa. Dodaje se da rukovodstvo Marine smatra da nije potrebno vršiti rezervisanja za sudske sporove, iako nije moguće sa sigurnošću predvidjeti konačan ishod.
 
Revizori navode da Marina nije isknjižila lučku infrastruk turu i zemljište jer ne može završiti razgraničenje bez pomoći nadležnih organa, niti utvrditi da li će dobiti pravič nu novčanu naknadu prilikom prenosa vlasništva na državu. Osnov za mišljenje sa rezervom predstavlja i to što nekretnine, postrojenja i oprema u iznosu od 9,6 miliona eura sadrže investicije u toku koje se odnose na objekat marine čija je vrijednost iskazana u iznosu od 8,6 miliona.
 
“Investicioni objekat je u izgradnji i djelimično se koristi. Izgradnja ovog objekta traje duže od 14 godina, a od djelimičnog korišćenja ostvarivani su prihodi. Marina nije vršila test obezvređenja investicija u toku, u skladu sa zahtjevom međunarodnih standarda. Zbog svega na osnovu prezentovane dokumentacije nije smo mogli da procijenimo da li bi i koje efekte na finansijske iskaze imalo potencijalno obezvređenje investicija u toku”, navodi revizor.