Društvo

U Vladinom planu Luka Virpazar i granični prelaz Ckla

izvor: Portal Analitika | 25:09:2018 | 12:14:56

Direkcija javnih radova Vlade Crne Gore definisala je način finansiranja izgradnje graničnog prelaza Ckla-Zogaj na Skadarskom jezeru. Prema planu, Opština Bar finansiraće izgradnju projektne dokumentacije prilaznog puta do granice, Direkcija javnih radova obezbijediće sva sredstva, dok će se novac za Luku Virpazar tražiti iz IPA fondova.
 
Formalno, otvaranje graničnog prelaza je dogovoreno zvaničnim Sporazumom između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla-Zogaj za međunarodni drumski putnički i jezerski saobraćaj. Sporazum je potpisan na zajedničkoj sjednici dvije vlade održane u Skadru 3. jula 2018. godine.
 
Postupajući po slovu Sporazuma, Vlada je na prošloj sjednici usvojila informaciju o načinu finansiranja izgradnje tog graničnog prelaza.
 
Tako će Opština Bar, nakon usvajanja Idejnog rješenja puta Ckla-granica sa Republikom Albanijom kroz Prostorni plan posebne namjene za Nacionalni park Skadarsko jezero, planirati sredstva za izradu projektne dokumentacije puta Ckla-granica sa Republikom Albanijom u budžetu za 2019. godinu.
 
Uprava za imovinu, nakon usvajanja Idejnog rješenja za objekat graničnog prelaza na Ckla, kroz Prostorni plan posebne namjene za nacionalni park Skadarsko jezero i uz zahtjev MUP-a, planira sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju objekta na Ckla, u Budžetu Crne Gore za 2019. godinu, u cilju da on bude završen do kraja 2020. godine.
 
Direkcija javnih radova na osnovu zahtjeva Opštine Bar od 18. juna ove godine, izrađenog Idejnog rješenja za put Ckla – granica sa Republikom Albanijom i objekta graničnog prelaza, kao i Prostornog plana posebne namjene za nacionalni park Skadarsko jezero, planira budžetska sredstva za izgradnju puta u okviru linije podrške lokalnoj samoupravi – plan Budžeta za 2019. godinu, a sve u cilju završetka puta Ckla – granica sa Republikom Albanijom do kraja 2020. godine.
 
“Ministarstvo saobraćaja i pomorstva predlaže Vladi zaključke kojima će se jasno precizirati obaveze gore navedenih organa i priprema aplikaciju za IPA CBC IT-AL-MNE kojom će se predvidjeti sredstva za izgradnju luke Virpazar”, zaključuje se u Informaciji.