Društvo

Građ.inicijativa traži inspekcijski nadzor dokumentacije

| 02:12:2018 | 10:58:39

Predstavnici Građanske inicijative, koja je od SO Bar tražila obustavljanje radova na izgradnji vrtića u dvorištu Gimnazije, podnijeli su zahtjev Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Direkciji za inspekcijski nadzor za južni region kojim traže da se izvrši inspekcijski nadzor dokumentacije koja je bila ključna u donošenju odobrenja za gradnju na spornoj lokaciji.
 
U obrazloženju zahtjeva stoji da su predstavnici inicijative, analizirajući dokumentaciju dobijenu od MORT-a i Opštine Bar, uočili mnoge nepravilnosti, te da postoji javni interes da se one ispitaju.
 
U zahtjevu se navodi da se mora ispitati vremensko važenje DUP-a “Topolica I”, na osnovu kojeg je planirana izgradnja pomenutog objekta, jer prema dostavljenoj dokumentaciji proizilazi da je on prestao da važi 31. 12. 2010.godine. Sam DUP takođe se cijeni kao problematičan i kontradiktoran, jer njegov tekstualni i grafički dio ne odgovaraju jedan drugom. Tako ističu oni, u tekstualnom dijelu je predviđeno proširenje postojeće zgrade Gimnazije, dok se u grafičkom dijelu ovo ne prikazuje, šta više oduzima se prostor dvorišta.
 
U zahtjevu za vršenje inspekcijskog nadzora stoji da je odabrana lokacija za izgradnju predškolske ustanove u cjelosti u suprotnosti sa Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, čija je svrha da obezbijedi najkvalitetnije uslove za odgoj djece, da osigura njihovu bezbjednost za vrijeme dok su u ustanovi, te da maksimalno doprinese njihovom valjanom razvoju.
 
Najzad, ističe se u zahtjevu, sama dokumentacija na kojoj se bazira čitav projekat nije u skladu, pa tako urbanističko tehnički uslovi nisu izdati u skladu sa planskim dokumentom, njima nije definisana građevinska kao ni regulaciona linija, ni orijentacione i nivelacione kote objekta. Revidovani glavni projekat nije u skladu sa UT uslovima u pogledu sadržaja predškolske ustanove, gabarita objekta, ozelenjavanja otvorenog parking prostora, kao ni uslova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti.
 
U zahtjevu za nadzor se posebno ističe da je 2009. godine Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine uputilo dopis Opštini Bar u kome su izrazili mišljenje da potrebno izvršiti identifikaciju postojećeg, izuzetno bogatog, zelenog fonda, kako bi se gabariti planiranog objekta vrtića prilagodili postojećem zelenilu. Obzirom da je prema trenutnom projektu predviđena sječa više od 80 stabala čempresa, jasno je da ovo mišljenje ministarstva ni po čemu nije uzeto u obzir.
 
Ovo je samo dio argumenata iznijetih u zahtjevu koji su predstavnici građanske inicijative podnijeli Direkciji za inspekcijski nadzor za južni region.
 
Građanska inicijativa nedavno nije dobila potrebnu većinu na glasanju SO Bar - 14 odbornika je podržalo inicijativu, 7 odbornika je bilo protiv, dok je njih 13 bilo uzdržano.