Društvo

Raspisan opštinski konkurs za NVO

| 16:01:2019 | 14:46:51

Opštinska Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je, nakon osam godina pauze, Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija za 2019. godinu.
 
Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Baru.
 
Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Opštine Bar za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini iznosi 68.400€,od čega je 60% (41.040€) namijenjeno za finansiranje projekata nevladinih organizacija, a 40% (27.360€) za finansiranje programa nevladinih organizacija koje za Opštinu Bar imaju poseban status, a to su: Društva dobrovoljnih davalaca krvi, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, Organizacija civilnih invalida rata za Bar i Ulcinj, Udruženje paraplegičara Bar, Organizacija gluvih i nagluvih, NVO “Adria”, Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama-Bar i Društvo za borbu protiv šećerne bolesti “Plavi krug“ Bar.
 
Odlukom predsjednika Opštine utvrđene su sljedeće prioritetne oblasti u kojima će se za 2019. godinu pružiti finansijska podrška za projekte koje realizuju nevladine organizacije: nauka, umjetnost, kultura, tehnička kultura; zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj, održivi razvoj, zaštita potrošača; obezbjeđivanje socijalne i zdravstvene zaštite, smanjenje siromaštva, zaštita lica sa invaliditetom, društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima.
 
Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu prijave i forme projekta, koji se mogu dobiti u Građanskom birou Opštine Bar ili preuzeti sa web portala www.bar.me.
 
Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljavanja.
 
Istovremeno, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni poziv za izbor nezavisnog procjenjivača u postupku bodovanja projekata i programa nevladinih organizacija za 2019. godinu.