Društvo

Savjet Evrope: Značaj održivog finansiranja javnih servisa

| 10:03:2019 | 12:24:29

"Javni medijski servisi, prepoznatljivi kao obilježje pluralizma komunikacija i pružaoci raznovrsnih i visokokvalitetnih sadržaja, treba da ostanu pristupačni za sve, na internetu i van njega, i treba da imaju održivo javno finasiranje“, istakla je predsjednica Upravnog odbora Evropskog foruma lokalnih medija (CMFE) Džudit Purkathofer, pozivajući se na član 12 Deklaracije Savjeta Evrope o finansijskoj održivosti kvalitetnog novinarstva u digitalnom dobu.
 
Iz ove evropske organizacije su ukazali na pomenutu odredbu Deklaracije, u kojoj se navodi da je stabilno finansiranje moguće sprovoditi u skladu sa brojnim instrumentima Savjeta Europe, a posljednji od njih je Preporuka CM / Rec (2018) 1 Odbora ministara država članica o medijskom pluralizmu i transparentnosti vlasništva nad medijima.
 
U Deklaraciji se navodi da postoji potreba za razvojem i jačanjem mjera javne politike, kako na evropskom, tako i na lokalnim nivoima, kako bi se osiguralo da lokalni mediji, kao i druge vrste medija koji služe lokalnim i ruralnim zajednicama, imaju finansijske i pravne resursa i prostor za rad na svim platformama.
 
Predsjednica Upravnog odbora organizacije, čije je sjedište u Briselu, posebno je navela nove mjere koje su predložene pomenutom Deklaracijom. Savjet ministara postiče države članice da u svoje medijske regulatorne i političke okvire uvedu različite mjere koje mogu uključivati, ali nisu ograničene na povoljan porezni režim za proizvodnju i distribuciju novinarskih sadržaja i programe finansijske podrške za medijske sektore osim javnih javnih servisa, posebno za regionalnu, lokalnu, hiperlokalnu i neprofitnu zajednicu medija, s pratećim garancijama za njihovu nezavisnu administraciju i nadzor, te za pravednu i nediskriminacionu distribuciju podrške u skladu s načelima transparentnosti i odgovornosti, kao i standardima Savjeta Europe.
 
* * * 

Savjet Europe pozvao je 47 država članica da osiguraju finansijsku održivost kvalitetnog novinarstva,  uzimajući u obzir da su mediji javno dobro i imaju ključnu ulogu za formiranje i izražavanje mišljenja pojedinaca o vladi i društvu.
 
U deklaraciji koja je nedavno usvojena, Odbor ministara Savjet Europe podstiče države da uspostave regulatorni i politički okvir koji olakšava funkcionisanje kvalitetnog novinarstva, pri čemu neće ograničavati uredničku i operativnu nezavisnost medija. Preporučene mjere uključuju povoljan porezni režim, programe finansijske podrške i mogućnost da mediji djeluju kao neprofitne organizacije i primaju donacije iz filantropskih programa.
 
Kako se saopštava, Deklaracija je usvojena zbog zabrinutosti da je održivost kvalitetnog novinarstva u velikoj opasnosti. “Ova situacija - vidljiva na cijelom kontinentu - uglavnom je posljedica digitalizacije medijskog sektora koji je ugrozio tradicionalne poslovne modele temeljene na oglašavanju. Posljedice se kreću od smanjenja vijesti, gubitka radnih mjesta i pogoršanja radnih uslova novinara do veće koncentracije vlasništva nad medijima”, navodi se u objavi Savjeta Evrope.
 
Ističući da digitalno okruženje pruža nove mogućnosti za slobodno izražavanje i raznolikost mišljenja, u Deklaraciji se takođe naglašava da se u tom okruženju stvaraju rizici manipulacije, dezinformacije i širenja govora mržnje.
 
Kada je riječ o internet platformama, Odbor ministara izražava zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti u načinu na koji biraju i rangiraju vijesti, naglašavajući potrebu da se razmotre njihove odgovornosti pri objavljivanju vijesti, i uloga u promociji vjerodostojnih i raznolikih informacija o dezinformacijama i drugim zlonamjernim ili očigledno lažnim sadržajima.
 
Konačno, u Deklaracijiji se naglašava važnost pravičnog obezbjeđivanja finansijskih sredstava za proizvodnju vijesti i drugih medijskih sadržaja. Kako se navodi prema potrebi, to može uključivati ​​preraspodjelu prihoda od internet provajdera ka proizvođačima informativnih sadržaja.