Društvo

Sud ostvario dobar rezultat, ima mjesta za poboljšanja

by Ivanka Leković | 05:04:2017 | 15:00:30

“Prema evropskim kriterijumima, Sud je ostvario dobar rezultat, jer je riješio 547 predmeta više od broja primljenih predmeta. Napominjem da je ovaj rezultat ostvaren bez jedne sudije, koja se nalazila na porodiljskom odsustvu. Prosječna opterećenost po sudiji iznosila je 466 predmeta”, saopštio je predsjednik Osnovnog suda u Baru, Goran Šćepanović, na konferenciji za medije organizovanoj povodom prezentacije izvještaja o radu za 2016. godinu.
 
On je istakao i da će kompletan izvještaj uskoro biti dostupan na internet stranici www.sudovi.me.
 
“Sudije vole da kažu da nijedna profesija nema toliko detaljne kriterijume za ocjenjivanje rada kao sudijska“, kazao je Šćepanović, ističući da su četiri glavne kategorije njihovog rada -kvantitet, kvalitet, blagovremenost izrade odluka i rad na starim predmetima.
 
Kada se o kvantitetu radi, prvog januara 2016. godine neriješeno je bilo 2.394 slučaja. Primljeno je još 4.116, riješeno 4.663, u radu je 6.510 a neriješen je 1.331 slučaj. Procenat riješenih slučajeva je 113,29%.
 
“U krivičnom referatu ostalo je nezavršeno 187 predmeta, a broj riješenih predmeta u odnosu na priliv iznosio je 120,63%“, kazao je Šćepanović, podjećajući da je sud 2008. godine imao 1.400 nezavršenih krivičnih predmeta, dok ih sada ima 187.
 
U parničnom referatu 782 predmeta su ostala nezavršena, a u odnosu na priliv sud je završio 110,55%.
 
Šćepanović je podsjetio da su predmeti izvršenja suda u nadležnosti javnih izvršitelja, a referat ostavinskih postupaka je u nadležnosti notara.
 
Kada je u pitanju kvalitet, postupajući po žalbama stranaka, Viši sud je riješio 816 predmeta po žalbi, od toga je potvrđeno 53% presuda, preinačeno 0,05%, ukinuto je 34%. U krivičnoj materiji ukinuto je 18,69% predmeta, a u građanskoj 39,27%.

 
“Ukoliko kao rezultat za upoređenje uzmemo da je na nivou svih sudova ukinuto oko 21%, može se zaključiti da je sud u krivičnoj materiji postigao dobar rezultat, dok se rezultat u građanskoj materiji može ocijeniti kao nezadovoljavajući. S obzirom da Sud izvještaje o radu sačinjava na tromjesečnom nivou i godišnje, želim da vas upoznam da je u prvom tromjesečju 2017. godine u ovom sudu ukinuto 23%, a da je u istom periodu 2016. godine sudu bilo ukinuto čak 43% predmeta. Ukoliko ovaj pozitivan trend bude nastavljen Sud će na kraju godine imati značajno bolji rezultat nego u 2016. godini”, kazao je Šćepanović.
 
Prema kriterijumu blagovremenosti, u odnosu na 1.988 predmeta, nakon isteka zakonskog roka urađeno je 69 predmeta, što čini 3,47%.
 
“Navedeni broj odluka koje su izrađene nakon isteka zakonskog roka nije velik, ali smatram da se boljom organizacijom u vijećima i taj broj može i smanjiti i potpuno eliminisati“-smatra Šćepanović.
 
Sud je na početku 2016. godine imao 774 neriješena stara predmeta (tzv. “predmeti crvenih omota“ - stariji od tri godine u odnosu na godinu u kojoj su formirani). Na kraju godine bilo ih je 258. Ovim rezultatom Šćepanović nije zadovoljan.
 
“Ako pretpostavimo da u svakom starom nezavršenom predmetu imamo najmanje dvije stranke, to znači da je na kraju 2016. godine preko 500 građana Bara bilo nezadovoljno radom suda, jer na odluku čeka više od tri godine. Malo opravdanje pruža činjenica da odluka Suda često zavisi od podataka koje dobijamo od drugih organa, ažurnog postupanja vještaka, ali u konačnom nezavršen predmet opterećuje Sud, a ne druge organe”, kazao je on, ističući da je u toku prva tri mjeseca ove godine završeno 146 starih predmeta.
 
U Sudu je tokom prošle godine uspješno primjenjivana elektronska evidencija podataka.
 
Barski Osnovni sud je prošle godine radio bez jedne sudije, a u ovom trenutku tri sudije nijesu na raspolaganju iz različitih razloga - porodiljskog odsustva, bolovanja i ostavke. S obzirom da je procedura izbora sudija jako složena i dugotrajna, tokom ove godine osloniće se na sudije sa kojima raspolažu. Trenutno, od potrebnih deset, na raspolaganju je samo sedam sudija.