Društvo

Revizor: Negativno mišljenje na izvještaj o poslovanju PoA

by POBJEDA | 29:06:2017 | 13:18:50

Revizorska kuća “Deloitte” dala je negativno mišljenje na izvještaj o poslovanju kompanije “Port of Adria”, bivšeg Kontejnerskog  terminala i generalnih tereta, čiji je većinski paket prije četiri godine od države kupila turska kompanije “Global Ports”.
 
“Po našem mišljenju zbog značaja pitanja iskazanih u osnovama za negativno mišljenje, finansijski iskazi ne prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju društva na dan 31. decembar 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore”, navedeno je u izvještaju kojeg je potpisala ovlašćeni revizor Katarina Bulatović, 12. maja ove godine.
 
Jedan od razloga za negativno mišljenje je to što je, u poslovnom izvještaju kompanije za 2016, kojeg je potpisao izvršni direktor Sedat Kara, navedeno da procijenjena vrijednost nekretnina, postrojenja I opreme kompanije vrijedi 56.661.724 eura, ali je revizor naveo da je na osnovu nezavisne procjene utvrđeno da je ta imovina precijenjena za 26.297.361 milion eura. Takođe, akumulirani gubitak kompanije je manje iskazan za tih 26 miliona eura.
 
Navedeno je i da kompanija nije na odgovarajući način procijenila odloženi porez, zbog čega revizor nije mogao da “kvantifikuje mogući iznos odloženog poreza i efekte na priložene finansijske iskaze”.
 
Revizor poslovnih izvještaja za 2015. godinu KPMG je slično tvrdio prošle godine, ali bez pominjanja konačnih cifara. On nije dao negativno mišljenje, već “mišljenje sa rezervom”, zbog toga što nije mogao utvrditi vrijednost imovine kompanije i njeno obezvrijeđenje, kao i zbog toga što kompanija nije na odgovarajući način procijenila odloženi porez.
 

“Deloitte” je, u novom izvještaju, naveo da nije mogao da utvrdi da li je izvršeno usaglašavanje međusobnih obaveza između Port of Adria i Luke Bar vrijednih 212.000 i 489.000 eura.
 
Novi revizor je skrenuo pažnju i da se ne može predvidjeti ishod sudskog spora između kompanije i Sindikata u vezi sa važenjem kolektivnog ugovora i novčanih prava koje zaposleni mogu ostvariti.
 
Navedeno je da je kompanija izvršila rezervisanje za “beneficije zaposlenima” od 76.336 eura, kao i da je sebi priznala prihod od 418.000 na osnovu “različite osnovice obračuna i primijenjenih odredbi kolektivnog ugovora o radu”.
 
Revizor je skrenuo pažnju da je kompanija u 2016. godini poslovala sa gubitkom od 1,7 miliona eura, kao i da je akumulirani gubitak na 31. decembar prošle godine iznosio 24,7 miliona eura (bez efekata na akumulirani gubitak koji se odnosi na pogrešno prikazanu vrijednost imovine kompanije).
 
Navedeno je da su tekuće obaveze kompanije veće od njene obrtne imovine za 1.008.093 eura, što dovodi u pitanje njeno poslovanje. “Sposobnost društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja zavisi od kontinuirane podrške matičnog društva. Krajnji vlasnik društva, Global Liman Islermeri A.S Turska, dostavio je pismo podrške 25. januara 2017. godine, kojim se obavezao da će obezbijediti finansijsku podršku potrebnu za neometano poslovanje društva za 12 mjeseci od datuma izdavanja izvještaja revizora”, navedeno je u izvještaju revizora.