Društvo

PoA: Kontınuıtet poslovanja kompanıje nıje ugrožen

by Željko Milović | 30:06:2017 | 00:50:13

Iz kompanije Port of Adria reagovali su na tekst pod nazivom “Revizor: Negativno mišljenje na izvještaj o poslovanju PoA”, u kome se, pored ostalog, navodi da je revizorska kuća “Deloitte” dala negativno mišljenje na izvještaj o poslovanju kompanije “Port of Adria”, bivšeg Kontejnerskog  terminala i generalnih tereta, čiji je većinski paket prije četiri godine od države kupila turska kompanije “Global Ports”.
 
U njihovom odgovoru se kaže:
 
Navodi u izvještaju nezavisnog revizora “Deloitte” na osnovu revizije finansijskih iskaza “Port of Adria AD Bar” odraz su standardne forme izvještavanja koji se primjenjuju na osnovu Međunarodnih standarda revizije. Kontinuitet poslovanja “Port of Adria” nije ugrožen ni na koji način. Kompanija tačno i pravovremeno obračunava poreske obaveze prema državi i uredno ih izmiruje. Pismo podrške većinskog vlasnika “Global Ports Holding” potvrda je postojeće prakse jer kompanija ne bi bila u mogućnosti da realizuje planirani investicioni i socijalni program da nije bilo finansijske podrške matične kompanije. Od momenta promjene većinskog vlasnika, “Port of Adria” bilježi pozitivan rastući operativni rezultat, što znači da su prihodi od obavljanja redovne djelatnosti veći od rashoda poslovanja. Sve ostalo, uključujući npr. akumulirani gubitak i otvorena pitanja sa AD Luka Bar, posljedica su naslijeđenog stanja u bilansima, sprovođenja socijalnog programa i neadekvatno riješenih odnosa dva koncesionara.
 
Problem obezvređenja zemljišta, građevinskih objekata i opreme datira iz perioda prije privatizacije. U svom izvještaju za 2013. godinu, nezavisni revizor se uzdržao od mišljenja upravo ukazujući na činjenicu da Društvo, tada u većinskom vlasništvu države, nije ispitalo umanjenje vrijednosti osnovnih sredstava iako su postojale naznake da su neke grupe tih sredstava obezvrijeđene.
 
Nakon preuzimanja “Port of Adria”, za potrebe izrade konsolidovanog izvještaja o poslovanju Holdinga, “Global Ports” je u 2014. godini angažovao nezavisnog procjenitelja iz Turske koji je procijenio vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme kompanije. Kao ovlašćeni revizor “Port of Adria”, “Deloitte” je imao uvid u ovu novu procjenu i na osnovu toga dao negativno mišljenje smatrajući da je u bilansima “Port of Adria” vrijednost osnovnih sredstava precijenjena, te da je trebalo izvršiti obezvređenje sredstava u iznosu od oko 26 miliona eura. Do kraja 2017. godine, menadžment “Port of Adria” namjerava da angažuje nezavisnog procjenitelja koji će procijeniti osnovna sredstva i čiji će izvještaj biti predstavljen akcionarima kompanije. U skladu sa tim, a na osnovu odluke Skupštine akcionara, računovodstveno će se konstatovati stvarno stanje.
 
Konstatacija revizora o neadekvatno obračunatim odloženim porezima direktna je posljedica prethodno navedenog, s obzirom da je u pitanju kalkulativna kategorija koja se obračunava na  privremenu razliku između neto sadašnje vrijednosti sredstava u poreske i računovodstvene svrhe. Ova stavka nema uticaja na stvarnu obavezu za porez prema državi na kraju obračunske godine.
 
Vrijednosti neusaglašenih potraživanja, odnosno obaveza sa AD Luka Bar iznose 165.732 eura i 22.357 eura, respektivno i predmet su kontinuirane komunikacije između dvije kompanije.
 
S obzirom na pravni stav Vrhovnog suda kojim je potvrđeno da individualni kolektivni ugovor nije u primjeni, rezervisanje za buduće otpremnine zaposlenih izvršeno je na osnovu odredbi Zakona o radu. U međuvremenu, “Port of Adria” je predala inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti  Granskog kolektivnog ugovora za pomorski saobraćaj i lučko-pretovarne usluge.