Društvo

Izvještaj o radu predsjednika Opštine na dnevnom redu

by Vjera Knežević Vučićević | 11:07:2017 | 15:01:20

Rasprava o Izvještaju o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave Opštine Bar za 2016. godinu prekinuta je danas nakon prvog kruga izlaganja na inicijativnu četiri kluba odbornika iz redova opozicije, zbog, kako je u njihovo ime navela odbornica SNP-a Snežana Jonica, “obaveza u popodnevnim satima”.

Početak sjednice obilježilo je neprihvatanje opozicije da predstavnik nadzornog organa njemačke firme "Dahlem", Ralf Kraška sa skupštinske govornice prezentuje izvještaj sa informacijama o dinamici radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži koja se gradi na području Bara. Naime, tokom prethodne sjednice je upravo iz redova opozicije tražena informacija ko je nadzorni organ na najvećem projektu koji se realizuje u Baru.
 
Tim povodom su se predsjednik opštine Bar dr Zoran Srzentić i predsjednik SO Radomir Novaković dogovorili da na ovu sjednicu pozovu predstavnika nadzornog organa od kojeg bi odbornici u lokalnom parlamentu dobili odgovore na sva pitanja koja ih interesuju. Međutim, opozicionari nijesu prihvatili da ih predstavnik "Dahlem"- a upozna sa ranije traženim podacima. 
 
U uvodnom izlaganju predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić je saopštio da je njegov rad tokom protekle godine bio usmjeren na ostvarivanje poslova u okviru normativne, izvršne, nadzorne, organizacione i protokolne funkcije. Skupština je razmatrala i usvojila 54 razna dokumenta - 36 odluka, sedam programa, osam izvještaja i informacija, kao i Izvještaj o radu i program rada TO Bar. Održani su brojni sastanci užeg i šireg kolegijuma, sastanci sa menadžmentom preduzeća čiji je osnivač Opština, te sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica...
 
“Veliki pomak je urađen na konsolidaciji finansija i stvaranju uslova za dalji i brži razvoj. Uredno su izmirivane redovne obaveze i obaveze po potpisanim reprogramima, zaključenim ugovorima i naručenim uslugama, isplaćeni su lični dohoci zaključno sa decembrom 2016. godine, sve dotacije preduzećima čiji je osnivač Opština, dotacije političkim partijama i paušali odbornicima, otpremnina za 31 zaposlenog, sve rate po reprogramu poreskih obaveza zaključenih sa Ministarstvom finansija, sve predviđene rate po reprogramu za utrošenu električnu energiju, te obaveze po reprogramu sa Fondom za obeštećenje. Budžet Opštine Bar za 2016. godinu koji je bio planiran na iznos od 14.645.000 eura, ostvaren je sa 97,1%, dok su rashodi planirani u istom iznosu bili manji za 13%” - saopštio je predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić.

Gradonačelnik Bara kazao je da su rashodi za administrativni materijal u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 15,1%, rashodi za gorivo za 28,5%, rashodi za službena putovanja za 34,6% i rashodi za reprezentaciju za 32,4%. Tokom 2016. broj službenika je smanjen za 34, tako da je na kraju 2016. godine ostalo 242 zaposlena.

Srzentić je naveo i da je najznačajniji prihod tekućeg budžeta- porez na nepokretnost u 2016. godini Budžetom bio planiran na pet miliona eura, a Rebalansom budžeta na 5.300.000 eura i naplaćen je u iznosu od 5.554.860 eura. U odnosu na 2015. godinu bio je veći za 19,9%.

Za komunalno opremanje građevinskog zemljišta naplaćeno je 2.418.053 eura i za realizaciju ovih i drugih predviđenih aktivnosti opštine Bar sprovedeno je 42 postupka javnih nabavki. radovi na sanaciji i kultivaciji odlagališta ćafe  sprovode se planiranom dinamikom, kao i poslovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže po kreditu KfW banke. U toku su aktivnosti na realizaciji važnog projekta uređenja Trga i ulice Obala Iva Novakovića u Sutomoru, čija realizacija treba da počne do kraja 2017. godine.

Gradonačelnik Bara podsjetio je da su tokom prošle godine donešena i četiri veoma važna planska dokumenta u priobalnom pojasu opštine- Topolica III, Topolica- Bjeliši, Veliki Pijesak i Pečurice - turistički kompleks.
 
“Posebna pažnja je posvećena mladima i njihovom razvoju- nagrađeno je 116 učenika osnovnih i srednjih škola dobitnika diplome ‘Luča’, svi prvaci su dobili na poklon komplet udžbenika, a 54 najtalentovanijih studenta iz Bara dobilo je stipendije. Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama je u toku 2016. godine donijela 49 rješenja o usmjeravanju djece u odgovarajući vaspitno- obrazovni program. Pažnja je posvećena i socijalnoj i dječjoj zaštiti kroz njegu starih lica, jednokratne pomoći, naknade za novorođenu djecu, brigu o djeci i starijim osobama iz Bara smještenih u Domu u Bijeloj i Risnu. Posebno mjesto u aktivnostima opštine imala je i kultura. Pažnja je bila usmjerena prema popularnim manifestacijama i programima kao što su Barski ljetopis, Susreti pod Starom maslinom, Maslinijada, Spičanska noć, Koštanijada, Dani vina i ukljeve... Organizovanjem sportskih aktivnosti i pomaganjem sportskih klubova vodilo se računa i o razvoju sporta. Bitnu ulogu imale su i službe Komunalne policije, Pravnih poslova, Unutrašnje revizije” - kazao je dr Srzentić
 
Tokom protekle godine predsjednik Opštine Bar imao je i brojne sastanke sa visokim zvaničnicima iz Crne Gore i regiona, predstavnicima političkih partija, ministrima, ambasadorima, a s obzirom da, kako je u izvještaju saopštio, “Opština Bar veliku pažnju posvećuje informisanju javnosti i potencira transparentnost rada, saradnja sa medijima je organizovanjem brojnih konferencija za novinare i izdavanjem saopštenja bila na visokom nivou”.
 
“Služba predsjednika Opštine je u 2016. godini primila 3.596 predmeta, od kojih je 2.373 upućeno nadležnim organima na dalji postupak, a 1.223 je ostalo na rad u kabinetu” - kazao je Srzentić, navodeći da je rad organa lokalne uprave bio “profesionalan, i u skladu sa zakonskim propisima”.    
 
Izvještaj o radu tokom protekle godine podnijeli su i sekretari Sekretarijata za društvene djelatnosti, imovinu, zastupanje i investicije, Sekretarijata za ekonomiju i finansije, Sekretarijata za uređenje prostora i komunalno- stambene poslove i zaštitu životne sredine, načelnici Službe za pravne poslove, Službe Komunalne policije, Uprave lokalnih javnih prihoda, Službe zaštite.
 
Odbornici opozicionih partija imali su primjedbe na dužinu trajanja izlaganja predsjednika opštine i rukovodioca opštinskih službi koji su podnosili izvještaj o radu svojih resora, a ukazali su i na to da sa skupštinske govornice nijesu čuli nijedan novi podatak, već isključivo ono što su prije početka sjednice imali priliku da pročitaju u dostavljenom skupštinskom materijalu.

Odbornici barskog parlamenta su na prijedlog Osmana Subašića (SDP) minutom ćutanja odali počast stradalima u Srebrenici na današnji dan 1995. godine

Sjednica će biti nastavljena 19. jula u deset sati.