Društvo

Sastanak o finansiranju lokalnih radio stanica

| 13:10:2017 | 11:22:40

Juče je u Agenciji za elektronske medije održan konsultativni sastanak sa predstavnicima nacionalnog javnog emitera RTV Crne Gore, Vlade Crne Gore - ministarstva kulture, te lokalnih javnih emitera. Sastanku su u ime Radio Bara prisustvovali direktorica Vesna Šoškić i šef finansija i marketinga Vojislav Tomović. Na skup su pozvani i predstavnici opština - osnivača lokalnih javnih emitera, ali se na njemu nisu pojavili predstavnici iz Bara i još nekoliko gradova.
 
Povod sastanka su izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima, kojima se reguliše pitanje pružanja javnih usluga i finansiranja javnih emitera, koje su stupile na snagu 1. septembra ove godine.

 
“Članom 76 Zakona o elektronsklim medijima propisano je da jedinica lokalne samouprave i javni emiter ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava na način koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza. Navedena sredstva je potrebno da uključuju ne samo troškova proizvodnje, već i troškove emitovanja tj. sredstva za pokriće troškova prenosa programa putem zemaljskih radio-difuznih sistema, digitalizacije i investicija od značaja za srednjoročni razvoj. Ugovorom, koji se zaključuje na tri godine, utvrđuje se vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, kao i visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje”, potencirali su iz Agencije za elektronske medije.
 
Šoškić i Tomović su prezentovali Agenciji da je Radio Bar završio Plan programskih obaveza za trogodišnji period i o tome sproveo javnu raspravu u trajanju od 45 dana, koja se završava 15. oktobra, nakon čega se stiču uslovi da se sa osnivačem - Opštinom Bar potpiše trogodišnji ugovor, shodno novom Zakonu o medijima. Predstavnici Radio Bara su informisali prisutne o radu ove medijske kuće, nabavci nove opreme i dobroj saradnji sa osnivačem.

 
Predstavnici Agencije su prezentirali rezultate analize Izvještaja o radu lokalnih javnih emitera, Izvještaja o finansijskom poslovanju i Revizorskih izvještaja za 2015. i 2016. godinu. Analiza je napravljena u cilju sagledavanja obima i strukture komercijalne djelatnosti lokalnih javnih emitera i prihoda ostvarenih po tom osnovu i konstatovano je da rezultati nisu zadovoljavajući.
 
Na sastanku je zaključeno da je potrebno izvršiti izmjenu seta medijskih zakona uz značajnije učešće lokalnih javnih emitera, kako bi se omogućio efikasan i nezavisan rad.