Društvo

Lokalne radio stanice na lupi OEBS-a, AEM i RDC

| 31:10:2017 | 11:08:43

Agencija za elektronske medije izvršila je analizu programske strukture lokalnih javnih radio emitera, u kojoj se ističe poseban značaj postojanja lokalnih medija i neophodnost dobre saradnje sa osnivačima, koji moraju u najskorije vrijeme potpisati trogodišnji ugovor o finansiranju programskih sadržaja.
 
“Tokom narednog perioda, Agencija će aktivnije pratiti rad lokalnih javnih emitera, kako putem monitoringa emitovanog sadržaja, tako i analizom opštih uslova poslovanja, naročito pripreme predloga programskih obaveza, izmjene unutrašnjih akata i primjene računovodstvenih politika. Tokom tog perioda, na osnovu programskih šema, prikupljeni su podaci koji se odnose na vrstu programa, trajanje i kratak opis sadržaja emisija, predviđeni kvantitativni odnos između pojedinih grupa sadržaja, podatke o ukupnom učešću sopstvene produkcije, kupljenog, odnosno reemitovanog programa, te su na osnovu njihove kvantitativne obrade izvedeni rezultati”, kaže se u saopštenju AEM.

 
Sredinom oktobra je u Agenciji za elektronske medije održan konsultativni sastanak sa predstavnicima nacionalnog javnog emitera RTV Crne Gore, Vlade Crne Gore - ministarstva kulture, te lokalnih javnih emitera. Povod sastanka su bile izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima, kojima se reguliše pitanje pružanja javnih usluga i finansiranja javnih emitera, koje su stupile na snagu 1. septembra ove godine.
 
Istaknuto je da je članom 76 Zakona o elektronsklim medijima propisano da jedinica lokalne samouprave i javni emiter ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava. Potrebno je da sredstva uključuju ne samo troškove proizvodnje, već i troškove emitovanja tj. sredstva za pokriće troškova prenosa programa putem zemaljskih radio-difuznih sistema, digitalizacije i investicija od značaja za srednjoročni razvoj.
 
“Ugovorom, koji se zaključuje na tri godine, utvrđuje se vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, kao i visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje”, potencirali su iz Agencije za elektronske medije.
 
Tokom oktobra je održan sastanak i u RDC, kojim je precizirano da će uplata sredstava za lokalne javne emitere koje je opredijelila Vlada Crne Gore zavissiti od toga koliko redovno osnivači  izmiruju obaveze prema RDC.

 
Lokalne medije do kraja ove i u prvom kvartalau iduće godine posebno prati OEBS, obzirom na nastupajuće lokalne izbore. Njihovi predstavnici obišli su sve lokalne medije, istakli njihov izuzetan značaj u informisanju stanovništva i zakazali sastanak sa direktorima radio stanica za 7. i 8. novembar u Kolašinu. Tamo će biti razmatrana aktuelna problematika i situacija u medijima.