Društvo

Promovisan Fakultativni protokol o pravima djeteta

by Ivanka Leković | 06:12:2017 | 15:11:36

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u Baru je danas organizovala promociju Fakultativnog protokola o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta.
 
Osim okruglog stola, koji je održan u hotelu Franca, savjetnici iz sektora za prava djeteta održali su radionice u osnovnim školama “Blažo Jokov Orlandić”, “Anto Đedović” i Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi.
 
Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici obrazovnih i ustanova socijalne zaštite, tužilaštva, policije, Opštine i nevladinog sektora.

 
Zamjenica Zaštitnika za oblast prava djece, mladih i socijalnog staranja, Snežana Mijušković podsjetila je da je Generalna skupština UN krajem 2011. godine usvojila III Fakultativni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta, koji se odnosi na procedure podnošenja predstavki – žalbi Komitetu za prava djeteta, kao nadzornom tijelu za sprovođenje Konvencije.
 
“Usvajanjem Protokola međunarodna zajednica je nedvosmisleno stavila prava djeteta u ravan sa svim ostalim ljudskim pravima i kategorijama beneficijara ljudskih prava i priznala da i djeca imaju pravo da podnesu predstavku međunarodnom tijelu, kao i odrasli“, rekla je ona.
 
Fakultativni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta Crna Gora je potpisala 2012. godine u Ženevi, a Skupština Crne Gore je u julu 2013. donijela Zakon o potvrđivanju ovog dokumenta.
 
Mijušković je podsjetila da djeca koja trpe bilo koji oblik kršenja garantovanih prava imaju mogućnost da podnesu predstavku Komitetu, ukoliko zaštitu nisu uspjela da ostvare u svojim državama.
 
“Države su dužne da slučajeve kršenja prava rješavaju kroz nacionalni pravosudni sistem. U slučajevima kada ostvarivanje prava nije omogućeno na nacionalnom nivou, neophodno je postojanje sistema koji može riješiti kršenje prava na međunarodnom nivou”, ukazala je ona, navodeći da je UN Konvencija o pravima djeteta bila jedini međunarodni dokument koji nije sadržao komunikacijske – žalbene procedure.

 
Ona je govorila o razlozima zašto je važan Protokol, kada se može podnijeti žalba Komitetu i o sadržini ovog dokumenta (opšte odredbe, komunikacijska procedura, postupak istrage, završne odredbe), kao i o mandatu institucije Zaštitnika u oblasti prava djeteta i Alternativnom Izvještaju koji je upućen Komitetu.
 
Na okruglom stolu učesnici su razmijenili informacije i mišljenja o tome koliko unutar institucija u kojima rade, djeca imaju mogućnost da se požale, koliko se čuje glas i mišljenje djeteta i koliko se uvažava.
 
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u saradnji sa međunarodnom organizacijom “Save the Children”, organizuje okrugle stolove u više crnogorskih gradova u cilju promocije Fakultativnog protokola.