Društvo

Budžet Opštine za 2018. god – 20.110.000€

by Vesna Šoškić | 12:12:2017 | 14:13:07

Budžet Opštine Bar za narednu 2018. godinu planiran je na 20.110.000€, od čega je za kapitalni predviđeno 8.110.000, za tekući 10.469.940€, a za otplatu duga 1.530.060€. Javna rasprava o nacrtu najvažnijeg finansijskog akta Opštine održana je od 20.11. do 5.12. i građani su, ali i investitori, pokazali veliko interesovanje za učešće u kreiranju Budžeta i na osnovu njihovih sugestija i iskazanih potreba, on je dopunjen sa 500.000€,kazali su u Otvorenom studiju Radio Bara Vido Dabanović, sekretar Sekretarijata za investicije, imovinu i zastupanje i Nevenka Čučković, sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomiju u Opštini Bar.
 
Budžet za narednu godinu se, prema riječima Vida Dabanovića, sekretara Sekretarijata za imovinu, investicije i zastupanje, može okarakterisati kao investiciono-infrastrukturni, jer je u kapitalnom dijelu povećan za 60% u odnosu na prošlu godinu, a potrošnja je smanjena za 18%, odnosno za 2.000 000€.
 
“Željeli smo da maksimalno izađemo u susret iskazanim potrebama građana, a i u godini koja je za nama započeti su brojni, izuzetno značajni infrastrukturni projekti na području naše opštine, koje bi trebalo nastaviti i na taj način poboljšati uslove za život građana u svim mjesnim zajednicama. Značajan priliv sredstava u narednoj godini očekujemo od legalizacije bespravno podignutih objekata, koja je po zakonu obavezna i po ovom osnovu očekujemo da budžet bude dopunjen sa 2.610.000€. Sva ta sredstva biće upotrijebljena za komunalno opremanje i potrebnu infrastrukturu, prema prioritetima. Predviđena je izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica i puteva u naseljima: Ilino, Pečurice - turističkom kompleksu, Topolici II i Topolici IV, rekonstrukcija puteva Sutorman i Pečurice, Crmnica (Gluhi do-Brčeli), Gorana, Mikulići, kao i izgradnja mosta na Topolici ‘Zona A’ i nadvožnjaka (Topolica-Bjeliši). Za javnu rasvjetu i vodosnabdijevanje opredjeljeno je 770.000€. Vodovodna mreža biće izgrađena u naseljima Zaljevo, Sveti Ivan, Marelica, Velikom Pijesku, Bjelišima, Mandarićima, Šušanju, Topolici i Polju, a novi vodovodni sistem dobiće i i Mišići i Krajina. Za izgradnju kanalizacionih kolektora i postrojenja za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda planirano je 930.000€, od čega je za učešće u projektu KFW banke planirano 630.000€, a ostatak novca biće upotrijebljen za kanalizacionu mrežu: Rena i naselja Ilino, Čanj, Topolica 1 (“Agava”), Topolica IV, Stara Raskrsnica i Botun u Sutomoru”, kazao je Dabanović, koji je naglasio da će 550.000€ biti izdvojeno  za otkup, odnosno eksproprijaciju zemljišta, što je takođe uslov investicija i ulaganja u infrastrukturu.
 
Za izgradnju objekta za djecu sa posebnim potrebama, azil za napuštene životinje, izgradnju “balon” sale za sport i atletsku stazu, kao i rekonstrukciju objekata u mjesnim zajednicama planirano je 450.000€. Za uređenje prostora (naziva ulica, fasada, odvoda atmosferske kanalizacije, čime će konačno biti riješen i problem poplava u glavnom gradskom jezgru, usljed velikih kiša), biće potrebno 230.000€. Za projektnu i plansku dokumentaciju (projekat vodosnabdijevanja priobalja Skadarskog jezera, projekat rekonstrukcije puta preko Sutormana, puteva i saobraćajnica u Gluhom Dolu do Sotonića, Jadranske magistrale - Bolnica, Topolica III i Pečurice, kao i projekte kanalizacione mreže u naseljima Bar III, Bar IV i Bar V, kanalizacije u Mišićima, Polju i Bjelišima III, projekat trga, biciklističke staze i planskih dokumenata-Pješačac, Raduš,  Godinje, Pristan, Krnjice, Murići, planirano je 730.000€. Grad će biti pokriven i video nadzorom, a biće obnovljena oprema za semafore, uz novac za Kulturni centar, Službu zaštite i spašavanja. Za investiciono održavanje infrastrukture po programu mjesnih zajednica planirano je 1.550. 000€, a biće asfaltirani, sanirani i probijani putevi i regulisani vodotoci u mjesnim zajednicama Spič, Šušanj, Bar I, II, III, IV, V i Stari Bar, Mrkojevići, Crmnica, Ostros, i Šestani.

 
“Ovi projekti biće realizovani”, istakao je Dabanović, “zavisno od priliva sredstava dobijenih na osnovu legalizacije objekata sa prostora pojedinih Mjesnih zajednica. Prihodi od kapitalnog budžeta očekuju se i od naknada za komunalno opremanje, građevinskog zemljišta-privremeni objekti, komunalija, naknada od investicija, kao i od prodaje nepokretnosti”.
 
Nevenka Čučković, sekretarka Sekretarijata za finansije i ekonomiju, kazala je da je izrada Budžeta Opštine Bar za 2018. godinu zasnovana na mjerama ekonomske politike države Crne Gore i politike budžetske potrošnje, koja ima za cilj finansiranje budžetskih izdataka iz realnih izvora, ostvarivanje planirane buddžetske ravnoteže primitaka i izdataka, te izvršavanje budžetskih obaveza koje se odnose na tekuću budžetsku potrošnju, kapitalne izdatke i otplatu duga. Planiranje budžeta je izvršeno u skladu sa smjernicama za pripremu Budžeta jedinica lokalne samouprave za 2018. godinu izdate od Ministarstva finansija Vlade Crne Gore, zahtjeva potrošačkih jedinica i realne procjene budžetskih prihoda.
 
“U izradi budžeta, odnosno planiranju sredstava za određene namjene aktivno su učestvovali organi lokalne uprave-potrošačke jedinice, privredna društva i ostali korisnici budžetskih sredstava, dostavljajući svoje planove, programe, zahtjeve, prijedloge i sugestije prije ili u toku javne rasprave, ali i građani, koji su pokazali najveće interesovanje u posljednjih nekoliko godina za kreiranje budžeta”, kazala je sekretarka Čučković, koja je istakla kako se očekuje da prihodi tekućeg budžeta za 2018. budu 12.000.000€, od sopstvenih prihoda Opštine (lokalnih poreza, taksi, naknada i ostalih prihoda) i od ustupljenih od strane države Opštini (prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na promet nepokretnosti, prihodi od koncesionih i drugih naknada za korišćenje prirodnih dobara koje dodjeljuje država i prihodi od godišnje naknade – registracije motornih vozila, traktora i priključnih vozila).
 
“Predviđena je ušteda od 2.000.000€, ali sredstva namijenjena lokalnim javnim preduzećima nijesu smanjivana i na nivou su prošlogodišnjih, a ove godine predviđena je i stavka za nevladin sektor, za koji je obezbjeđeno 60.000€. Od toga će 25% pripasti NVO od posebnog značaja, a to su Društvo dobrovoljnih davalaca krvi i Organizacija slijepih, dok će ostalima novac biti raspodijeljen na osnovu konkursa”, kazala je Čučković.

 
Za otplatu duga kao posebnu stavku budžeta u 2018. godini predviđeno je 1.530.060€.
 
“Mogu reći da je planirani budžet realan i održiv i da možemo da očekujemo da će u cjelosti biti realizovan. Maksimalno smo izašli u susret našim korisnicima, kao i sugestijama i prijedlozima građana, kojih je, kako je istakao i kolega Dabanović, bilo u velikom broju na svim javnim raspravama, jer Nacrt Budžeta dostavili smo na uvid svim mjesnim zajednicama, a bio je dostupan i na sajtu Opštine. Građane je, na primjer, zanimalo da li se porez na nepokretnosti, odnosno prihodi od njega mogu koristiti u kapitalnom budžetu, ali zakon je jasan da ne može, takođe ih je zanimalo da li su poreske stope povećavane, a nijesu, već je povećanje po ovom osnovu planirano kao rezultat bolje naplate i pojačanog rada poreske inspekcije. Bilo je sugestija za izmjenu Zakona o boravišnoj taksi, da se dio sredstava od Konkursa od igara na sreću usmjeri na Opštinu, zanimanje je postojalo i za finansiranje nevladinog sektora... Građane Mrkojevića je interesovalo kako se manifestacije 'Dani Mrkojevića' i ‘Sportske igre u Mrkojevićima’ može uvrstiti u Budžet Opštine. U okviru Sekretarijata za društvene djelatnosti planirana su sredstva za transfere institucijama kulture - ostale manifestacije u iznosu od 60.000€, bilo je i inicijativa da se obezbjede sredstva za podršku ženskom preduzetništvu...”, kazala je u Otvorenom studiju Radio Bara Nevenka Čučković, sekretarka Sekretarijata za ekonomiju i finansije u Opštini Bar.
 
“Prva javna rasprava održana je u Mrkojevićima, gdje je uz građane zabilježeno i veliko prisustvo investitora. Oni su su platili naknade za uređenje, tako da smo dopunili određene stavke budžeta za putnu infrastrukturu i za dodatnu infrastrukturnu opremu, za čim su iskazali interesovanje. Nadam se da će svi građani i sa ovog područja pristupiti legalizaciji, pa smo uvažili sve prijedloge. Druga javna rasprava je održana u Sutomoru, gdje su prisutne intenzivne investicione aktivnosti. I tu smo povećali stavku Budžeta za investiciono održavanje i hidrotehničke instalacije i neizgrađenu infrastrukturu u dijelu Botuna, što je bio sasvim opravdan zahtjev investitora, u Ostrosu bilo je prijedloga i oni su uvaženi za sanacione intervencije na regionalnom i lokalnom putu, te će iz bezbjednosnih razloga prvo biti saniran potporni zid, za što se već radi projekat u Velikom Ostrosu. U Crmnici je posebna pažnja posvećena poboljšanju putne infrastrukture, jer su značajna ulaganja predviđena i u prigradskom i u seoskom dijelu. Javne rasprave su bile korisne za građane, ali i za nas obrađivače plana”, kazao je Vido Dabanović, sekretar Sekretarijata za investicije, imovinu i zastupanje, i istakao da će u Baru naredne godine biti izgrađeni i kapitalni objekti, koji nijesu stavka u budžetu, već se finansiraju iz državnih, IPA fondova, kreditnih linija.
 
“Primjera radi, 15. decembra biće otvoren tender za izgradnju dječjeg vrtića, za koji je opština obezbjedila zemljište i lokaciju, a biće finansiran od strane Ministarstva prosvjete i Direkcije za javne radove, u Sutomoru uz učešće JP Morsko Dobro biće izgrađen trg i uređeno šetalište, Direkcija za saobraćaj će uraditi projekte rekonstrukcija puteva Virpazar- Murići, Ostros-Vladimir, Jadransku magistralu, od opštine Budva do ulaza u Bar, u završnoj fazi je rekonstrukcija željezničke pruge Crmnica- Sutomore, u vrijednosti 4.000.000€”, zaključio je Dabanović, i izrazio nadu da će planirani budžet na prvoj narednoj sjednici lokalnog parlamenta, koja će biti održana ovog mjeseca, biti usvojen većinom glasova, jer maksimalno zadovoljava interese i potrebe građana u realnom obimu.