Društvo

Građani počeli da podnose zahtjeve za legalizaciju

by DAN | 18:12:2017 | 16:10:48

Vlasnici bespravnih objekata u Crnoj Gori, stupanjem na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata mogu u opštinama na čijoj teritoriji se nalazi nekretnina podnijeti zahtjev za legalizaciju, a zakonski rok je do 14. jula 2018. godine. Legalizacija se može pokrenuti za sve bespravne objekte, i to podnošenjem zahtjeva nadležnom organu lokalne uprave.
 
Ukoliko objekat nije uklopljen u planski dokument, postupak se prekida do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore. Vlasnik bespravnog objekta koji ne podnese zahtjev za legalizaciju u zakonskom roku dužan je da plaća godišnju naknadu za korišćenje prostora jedinici lokalne samouprave, koja se utvrđuje posebnim propisom, i može da iznosi po kvadratu od 1,5 do 2,5 odsto od prosječne cijene građenja kvadrata novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori. O visini i načinu plaćanja ove naknade će biti donijeti posebni propisi.
 
Prema nezvaničnim podacima, na teritoriji barske opštine ima oko 20.000 nelegalno izgrađenih objekta. Međutim, podaci Uprave za nekretnine kažu da je na teritoriji ove opštine u 2016. godini bilo 5.544 bespravno sagrađenih objekata.
 
Predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić kaže kako je opšte mišljenje da je ovih objekata mnogo više u odnosu na podatke katastra, ali da će se njihov tačan broj znati nakon upoređivanja podataka sa orto-foto snimka, koji je u fazi izrade, i identifikacije objekata.
 
“Zakonska obaveza je da katastar, nakon izrade orto-foto snimka, izvrši preklapanje sa postojećim digitalnim kartama, tako da će se tek nakon toga utvrditi tačan broj bespravnih objekata. Do tada ne bi trebalo vršiti proizvoljne procjene broja nelegalnih objekata” - kaže Srzentić.
 
Naknadu za komunalno opremanje plaćaju svi vlasnici bespravnih objekata. Visina naknade za legalizaciju će se obračunavati u skladu sa zakonom, a u pripremi je Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte koja je usaglašena sa zakonom.
 
“Pored ostalog, propisana je visina naknade po zonama, kao i uvećanja za bespravne objekte za koje se naknada plaća na rate, bespravne objekte za koje se naknada plaća jednokratno, i bespravne objekte osnovnog stanovanja. Naknada se može platiti u ratama ili jednokratno, i to za objekte osnovnog stanovanja u najviše 240 mjesečnih rata, a za ostale objekte u najviše 120 mjesečnih rata” - kaže on, naglašavajući da će se u skladu sa zakonom, novac od naknade koristiti isključivo za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i za obezbjeđivanje alternativnog smještaja.

 
U slučaju uklanjanja bespravnog objekta osnovnog stanovanja, u skladu sa zakonom, jedinica lokalne samouprave dužna je da vlasniku bespravnog objekta osnovnog stanovanja i članovima njegovog porodičnog domaćinstva obezbijedi alternativni smještaj. Alternativni smještaj obezbjeđuje se davanjem stana u zakup, davanjem naknade za zakupninu i na drugi način, u skladu sa propisom jedinice lokalne samouprave. Bliže uslove, način, postupak i kriterijume za obezbjeđivanje alternativnog smještaja propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, tako da će odgovarajući propisi biti donijeti od strane SO Bar.
 
Suštinski zaključak je da će biti skupo, odnosno neisplativo nelegalizovati bespravni objekat.
 
“Vlasnik bespravnog objekta koji ne podnese zahtjev za legalizaciju, u zakonskom roku, dužan je da plaća godišnju naknadu za korišćenje prostora jedinici lokalne samouprave, koja se utvrđuje posebnim propisom, i može da iznosi po m2 od 1,5 do 2,5 odsto prosječne cijene građenja m2 novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori. O visini i načinu plaćanja ove naknade će biti donijeti posebni propisi” - objašnjava Srzentić.
 
U procesu legalizacije, objekti su podijeljeni na do 200 kvadrata, od 200 do 500 kvadrata i više od 500 kvadrata, a najjednostavnija procedura je za kategoriju do 200 kvadrata.
 
“Uz zahtjev za legalizaciju (obrazac u građanskom birou), u zakonom propisanom roku da bi se krenulo u postupak legalizacije potreban je elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, izrađenog od strane licencirane geodetske organizacije, koji ovjerava Katastar, i list nepokretnosti. Bespravno sagrađenom kućom ili stanom smatra se objekat građevinske površine do 200 kvadrata, u kojem stanuje vlasnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, koji imaju prebivalište u mjestu u kojem je izgrađen objekat. Bitno je da vlasnik i članovi njegove porodice nemaju u svojini drugi stambeni objekat na teritoriji Crne Gore” - kaže Srzentić.