Društvo

Raspisan tender za LED rasvjetu u Sozini

by DAN | 22:12:2017 | 11:20:07

Preduzeće Monteput raspisalo je tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za postavljanje moderne LED rasvjete u tunelu Sozina i na prilaznim putevima. Procijenjena vrijednost posla je 360.000 eura.
 
“U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; uredno je izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; dokaže da on, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare i ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom  navodi se u tenderu”, rečeno je iz Monteputa.
 
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.