Društvo

Prvo zaštita puta, pa nastavak gradnje hotela

by Vjera Knežević Vučićević | 02:02:2018 | 15:47:26

Glavni inspektor za puteve Ednan Abdić izdao je rješenje kojim se d.o.o. “Sky development” iz Nikšića kao investitor i d.o.o. “Rašketić” iz Bara kao izvođač radova na izgradnji poslovnog objekta - hotela na lokalitetu Ratac - Zeleni Pojas (čija gradnja je započeta sa desne strane magistralnog puta na dionici Petrovac- Bar) obavezuju da odmah obustave sve radove na iskopu temeljne konstrukcije planiranog objekta, jer nastavak radova može ugroziti stabilnost trupa puta.
 
“Potrebno je da se hitno izvrši privremena sanacija i obezbjeđenje trupa puta od daljeg zarušavanja. U tom cilju neophodno je privremeno kamenim i drobinskim materijalom zasuti kosinu zasjeka do kolovoza puta i formirati stabilnu škarpu koja će spriječiti dalje osipanje trupa puta” - navodi se u rješenju.
 
Osim toga, investitoru i izvođaču radova naloženo je da urade projekat zaštite trupa magistralnog puta i nakon odobrenja od strane Direkcije za saobraćaj započnu njegovu trajnu sanaciju. Potrebno je i da privremeno isključe dio desne saobraćajne trake na kojoj su se pojavile deformacije, a saobraćaj regulišu propisnom vertikalnom i svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom i permanentno prate stanje na kolovozu puta, kako bi se pravovremeno primjenile i druge mjere zaštite puta i saobraćaja na njemu.
 
Rješenjem, koje potpisuje glavni inspektor za puteve Ednan Abdić, investitor treba da uradi projekat zaštite temeljne jame i susjednih objekata (magistralnog puta) i dostavi ga inspekciji za državne puteve i Direkciji za saobraćaj na uvid.
 
“Rješenjem je naložena i izrada glavnog projekta planiranog objekta hotela u okviru kojeg treba definisati i saobraćajno rješenje priključenja lokacije na putnu infrastrukturu i sanaciju trupa magistralnog puta u sklopu interne saobraćajnice koja se navodi u Idejnom projektu. Za ove radove neophodna je saglasnost Direkcije za saobraćaj”, zaključuje Abdić.
 
U utorak je u dijelu Zelenog pojasa ispod magistrale pokrenuto klizište koje je uzrokovalo pad bora i oštećenje kolovoza. Inspektori su, prema riječima načelnika Komunalne policije Steva Pejovića, još u novembru po prijavi građana koji su upozoravali da se zemljište između kolovoza i mora kruni, nadzirali gradilište. Izvođač radova “Rašketić” je dostavio na uvid rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, kojim je investitoru u maju 2017. godine izdata građevinska dozvola za objekat - hotel. Izvođač je na uvid dostavio i glavni projekat konstrukcije.