Društvo

Javne rasprave o bespravnim objektima do 13. februara

by Vjera Knežević Vučićević | 05:02:2018 | 10:48:30

Nacrti Odluke o visini naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i Odluke o visini naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte na području opštine Bar su pripremljeni i nalaze se na javnoj raspravi od 29. januara do 13. februara.
 
“Odluke su urađene prema modelu koji je preporučila Zajednica Opština Crne Gore, a usklađene su sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Vrijednosti naknada su određene u skladu sa prosječnim troškovima komunalnog opremanja građevinskog zemljišta u opštini Bar i zavisno od zone u kojoj se objekat nalazi iznose od 42 do126 €/m2. Za bespravne objekte vrijednost naknade se uvećava za dva i po, odnosno pet posto u zavisnosti od statusa objekta (objekat osnovnog stanovanja ili ostali objekti). Predložena su umanjenja naknade za 50 do 70% za određene kategorije objekata (objekti za proizvodnju, preradu, skladištenje, garaže, apart, kondo i garni hoteli) koja su bila obuhvaćena i dosadašnjom odlukom o visini naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta”, objašnjava sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Suzana Crnovršanin.
 
Ona je istakla da se tokom rasprave očekuje učešće javnosti, te da će “nadležni sa pažnjom razmotriti sve primjedbe, a naravno i prihvatiti sve korisne sugestije koje su u skladu sa zakonom, a mogu uticati na kvalitet odluka”.
 
“Prije usvajanja odluka obaveza je da Ministarstvo održivog razvoja i turizma da saglasnost na njih, tako da očekujemo da će odluke biti spremne i dostavljene SO Bar u narednih mjesec dana”, kaže Crnovršanin.
 
Opština Bar  nema glavnog gradskog arhitektu, a postupak odlučivanja o njegovom imenovanju je u toku.
 
U Baru je, prema zvaničnim podacima Uprave za nekretnine za 2016. godinu, bilo 5.544 bespravnih objekata. Nove podatke, navode u ovom sekretarijatu, očekuju nakon izrade orto foto snimka i upoređivanja sa bazom podataka, što je sve sastavni dio postupka legalizacije objekata.
 
“U prvoj fazi mogu se legalizovati objekti koji su izgrađeni u zahvatu planskih dokumenata, prema osnovnim propisanim urbanističkim parametrima plana. Za sve ostale objekte postupak će biti prekinut do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore”, kaže Crnovršanin, uz objašnjenje da je za evidentiranje objekata osnovnog stanovanja potrebna posebna dokumentacije, kojom se dokazuje da vlasnik objekta i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne posjeduju drugi stambeni objekat. S obzirom da je rok za podnošenje ove dokumentacije 120 dana od poziva nadležnog organa za dopunu dokumentacije, za sada se ne može govoriti o broju objekata osnovnog stanovanja.
 
Budžetom opštine Bar za 2018. godinu planiran je “Prihod od legalizacije i drugih prihoda u skladu sa zakonom” u iznosu od 2.610.000€.
 
“Od dana stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, 14. oktobra 2017. godine,  zaključno sa 31. januarom 2018. godine, u Baru je podnijeto 96 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata. Svi zahtjevi su u toku, po njima se postupa zavisno od kompletnosti dokumentacije koja je podnijeta, kategorije i vrste objekta, kao i statusa objekta, odnosno da li se objekat nalazi u zahvatu planskog dokumenta”, zaključuje Crnovršanin.