Društvo

Zasijedao Tim za upravljanje u vanrednim situacijama

| 16:03:2018 | 15:09:54

Iz Službe kabineta predsjednika Opštine Bar dr Zorana Srzentrića medijima je proslijeđeno saopštenje povodom sastanka Tima za upravljanje u vanrednim situacijama Opštine Bar. Objavljujemo ga integralno.
 
Na sastanku Tima za upravljanje u vanrednim situacijama Opštine Bar, održanom jutros u 9 časova, na inicijativu Direktorata za vanredne situacije prisustvovali su svi relevantni članovi Tima - predstavnici lokalnih subjekata, službi i preduzeća koji mogu dati svoj doprinos tokom aktuelne situacije, preciznije tokom eventualnih poplava, a vezano za aktuelnu hidrometeorološku situaciju i predstojeće pogoršanje vremenskih prilika i povećanje nivoa vodostaja na Skadarskom jezeru.
 
U ime rukovodioca Tima predsjednika dr Zorana Srzentića, sastankom je presjedavao glavni administrator Zoran Radojičić.
 
Načelnica PJ Bar Direktorata za vanredne situacije mr Pera Pavlica Dragišić upoznala je prisutne sa situacijom na terenu, prognozama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, kao i sa mogućim posljedicama na teritoriji Opštine Bar, sa akcentom na Skadarsko jezero i priobalno područje. Imajući u vidu iskustva iz poplava 2010. godine i zakonske obaveze svih nadležnih subjekata, predstavila je trenutnu situaciju i iznijela informacije sa sastanka koji je održan juče u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je zasijedao Operativni štab za zaštitu i spašavanje.
 
Takođe je predočila prisutnima neophodne mjere i aktivnosti koje su subjekti zaštite i spašavanja obavezni sprovesti u slučaju neposredne prijetnje od rizika s akcentom na povećanje interventne spremnosti.
 
V.d. komandira Službe zaštite Darko Vidaković upoznao je prisutne sa do sada preduzetim mjerama i aktivnostima Službe zaštite Bar, sa raspoloživim kapacitetima i sa potrebama u slučaju sprovođenja evakuacije.
 
Svi prisutni članovi Tima uzeli su učešća u diskusiji, upoznali prisutne o sopstvenim raspoloživim resursima i izrazili maksimalnu spremnost za sprovođenje svih neophodnih mjera zaštite i spašavanja u narednim danima, u skladu sa svojom osnovnom djelatnošću, zakonskim obavezama i razvojem situacije.
 
Nakon svih izlaganja, sugestija i prijedloga, na satanku Tima zaključeno je sljedeće:
 
1. Tim za vanredne situacije Opštine Bar, u saradnji sa Službom zaštite Bar i Direktoratom za vanredne situacije- PJ Bar i Operativno komunikacioni centar- OKC 112, konstantno prati situaciju, prikuplja informacije sa terena, obavještava stanovništvo i nadležne subjekte za zaštitu i spašavanje.
2. Tim za vanredne situacije Opštine Bar pripremio je Saopštenje za stanovništvo na ugroženom području koje će biti emitovano na lokalnom javnom servisu. U saopštenju će poseban akcenat stavljen na postupanje stanovništva na ugroženom području prije i za vrijeme poplava, kao i u slučaju sprovođenja evakuacije.
3. U slučaju potrebe sprovođenja evakuacije ugroženog stanovništva, za istu je nadležna Služba zaštite Bar, a pomoć će joj obezbijediti svi ostali subjekti zaštite i spašavanja.
4. Lokalna javna preduzeća Vodovod i kanalizacija i Komunalne djelatnosti u obavezi su da, u najkraćem roku, dostave Službi zaštite Bar pregled raspoloživih resursa i da izvršavaju sve poslove i zadatke iz svoje nadležnosti shodno situaciji.
5. Komunalna policija Bar preduzima sve mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti, obilazi kritične pozicije na ugroženom području, notira probleme i dostavlja podatke nadležnim službama, kako bi iste pristupile otklanjanju problema, po prioritetima.
6. Centar bezbjednosti Bar odgovoran za održavanje javnog reda i mira na ugroženom području, regulisanje saobraćaja i sve ostale zadatke iz svoje nadležnosti, shodno situaciji na terenu.
7. Luka Bar stavila je na raspolaganje resurse Vatrogasne jedinice Luke.
8. Uprava pomorske sigirnosti stavila je na raspolaganje dva sopstvena polovna sredstva, u slučaju potrebe za vršenjem evakuacije.
9. Elektrodistribucija Bar prati situaciju i preduzima sve mjere iz svoje nadležnosti. U slučaju potrebe, zbog povećanja nivoa vode na jezeru, vršiće se isključenja električne energije.
10. Dom zdravlja Bar  je spreman za moguće aktivnosti na ugroženom području, ima ambulantu u Ostrosu sa sanitetskim vozilom i  Ambulantu u Virpazaru, a HES je spremna za praćenje epidemiološke situacije na ugroženom području.
11. OO Crveni Krst Bar preduzeće sve mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonskim obavezama i sopstvenom evidencijom ugroženih porodica na području ugroženom od poplava.
12. Određeni su koordinatori za oblast Crmnice i Krajine, kao i koordinator za eventualno izvršenje evakuacije.