Društvo

Saopštenje za stanovništvo oko jezera

| 16:03:2018 | 15:22:11

Saopštenjem za stanovništvo na ugroženom području oko Skadarskog jezera danas se oglasila mr Pera Pavlica Dragišić, načelnica Direktorata za vanredne situacije PJ Bar. U njemu se kaže:
 
U skladu sa izvještajima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, područje Crne Gore biće zahvaćeno ekstremnim vremenskim neprilikama, zbog kojih će doći do povećanja nivoa vode u Skadarskom jezeru, kao i mogućih problema na svim bujičnim vodotocima na teritoriji Opštine Bar. Zbog navedenog, moguće je plavljenje određenog broja prijezerskih naselja. U slučaju značajnijeg povećanja nivoa vode i ugrožavanja lokalnog stanovništva i stambenih objekata, biće sprovedena evakuacija.
 
Moli se stanovništvo na ugroženom području da sarađuju sa nadležnim organima i preduzmu sve mjere kako bi se pripremili za eventualne poplave, mjere u toku neposredne opasnosti, za vrijeme i nakon poplava, bilo da se nalaze u objektu ili van objekta.
 
Posebnu pažnju treba obratiti za pripreme u slučaju isključenja električne energije i prohodnost komunikacija, radi olakšavanja posla nadležnim službama.
 
Građani tokom ovog perioda mogu kontaktirati dežurne službe na brojevima Policija - 122, Služba zaštite i spašavanja – Vatrogasno -123, Hitna pomoć – 124, Operativni call centar za vanredne situacije – 112 i Operativni centar Uprave pomorske sigurnosti - 129. Vezano za probleme sa električnom energijom, građani mogu sa se obrate call centru CEDIS-a na broj 030/312-835 ili 067/250-239.
 
U zonama pored rijeke Bojane, predviđa se ozbiljno pogoršanje situacije i s tim u vezi se pozivaju svi građani koji žive u tim zonama da  uklone pokretnu imovinu i stoku na mjestima na kojima se mogu izbjegnuti bilo kakve materijalne i nematerijalne štete. U slučaju potrebe, Opština Ulcinj će preduzeti neophodne mjere za eventualnu evakuaciju građana iz pogođenih zona, sve u cilju očuvanja ljudskih života i maksimalno smanjiti eventualne štete.
 
U svakom slučaju, pozivaju se građani koji su u mogućnosti da lično ili sa nekim specijalnim mašinama da se jave Opštinskim službama i Službi zaštite i spašavanja, imajući u vidu da će sve službe i preduzeća biti pripravni u narednim danima.