Društvo

Treća sjednica SO Bar

by Ilija Kovačević | 10:09:2018 | 18:51:17

Treća sjednica novog saziva SO Bar počela je konstatovanjem ostavke odbornika DPS Alena Đeloševića, umjesto koga je sa liste ove partije od danas odbornik Nikica Purlija.
 
Poslije usvajanja zapisnika sa druge sjednice, sekretarka Skupštine Aleksandra Grabež je odbornike u ime Radnog tima upoznala sa nacrtom novog Statuta Opštine Bar. Centralna javna rasprava novog Statuta Opštine zakazana je za ponedjeljak 24. septembar u 11:00 u velikoj sali Skupštine opštine Bar, a većinom glasova (sa samo četiri uzdržana) usvojen je prijedlog zaključaka, kao i nacrt Statuta. Nacrt Statuta je stavljen na javnu raspravu koja će trajati 15 dana, i biće dostavljen svim mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, političkim partijama, organima lokalne uprave i javnim službama čiji je osnivač Skupština opštine Bar i biće objavljen na zvaničnom sajtu Opštine Bar. Učesnici u javnoj raspravi mogu prijedloge, primjedbe i sugestije dostavljati neposredno sekretaru Skupštine opštine Bar, kao i elektronskim putem na e-mail skupstina.opstine@bar.me.
 
Iz odborničkog kluba Demokrata su tokom kraće rasprave povodom ove tačke pitali su po kojem će Statutu danas biti birana dva potpredsjednika Opštine. Predsjednik Skupštine Mićo Orlandić je odgovorio da se današnji izbor temelji na Zakonu o lokalnoj samoupravi. Nakon izbora dva potpredsjednika Opštine Bar, odbornici su prešli na sljedeće dvije tačke dnevnog reda: Prijedlog Završnog računa Budžeta Opštine Bar za 2017. godinu i Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave Opštine Bar za 2017. godinu. Ove dvije tačke su radi racionalizacije posla objedinjene, a uvodno slovo dali su Nevenka Čučković – vd sekretara Sekretarijata za ekonomiju i finansije, te Vido Dabanović sekretar Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije.

 
“Budžet opštine Bar za 2017. godinu planiran je u iznosu od 17.300.000€, od čega je tekući 12.350.000€, a kapitalni u iznosu od 4.950.000€. Ukupni primici Budžeta ostvareni su u iznosu od 16.144.288€ ili sa 93,32% u odnosu na planirane. Primici tekućeg budžeta ostvareni su u iznosu od 11.223.015€ ili sa 90,87%, a kapitalnog u iznosu od 4.921.272,90 € ili sa 99,42% u odnosu na plan. U strukturi prihoda Budžeta, tekući budžet učestvuje sa 69,52%, a kapitalni sa 30,48%. U 2017. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 16.144.288€”, iznijela je podatke Nevenka Čučković, vd sekretara Sekretarijata za ekonomiju i finansije.
 
Vido Dabanović, sekretar Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije, rekao je da su Primici kapitalnog budžeta za 2017. godinu ostvareni u iznosu od 4.921.272,90€ ili 99,42% u odnosu na plan kapitalnog budžeta i učestvuju sa 30,48% u ukupnim ostvarenim primicima budžeta Opštine Bar.
 
“Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta –komunalije ostvarena je u iznosu od 3.448.755,02€ ili 137,95% u odnosu na plan kapitalnog budžeta za 2017. godinu. Prihod od prodaje nepokretnosti ostvaren je u iznosu od 119.168€ ili 11,92% u odnosu na plan za 2017. godinu. Prihodi po osnovu privremenih objekata ostvareni su u ukupnom iznosu od 221.380€ ili 55,35% u odnosu na plan za 2017. godinu. Naknada za komunalno opremanje po osnovu privremenih objekata ostvarena je u iznosu od 39.035€, dok su prihodi od zakupa građevinskog zemljišta ostvareni u iznosu od 182.344€. Posebna naknada na investicije, koja se plaća prilikom izgradnje ili rekonstrukcije objekata na teritoriji opština Crnogorskog primorja, ostvarena je u iznosu od 70.311€. Sredstva u iznosu od 1.061.658€ predstavljaju prenesena sredstva iz prethodne godine”, rekao je Dabanović.
 
Po njegovim riječima, ukupni izdaci kapitalnog budžeta iznose 1.533.491€ ili 69,02% manje u odnosu na plan izdataka kapitalnog budžeta za 2017.godinu. “Izdaci su manji od prihoda kapitalnog budžeta za 3.387.781€. Razlika između kapitalnih primitaka i izdataka u iznosu od 3.387.781€ prenosi se kao višak prihoda za investicije u 2018. godini”, istakao je Dabanović.

 
Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave podnio je predsjednik Opštine Dušan Raičević.
 
“Ostvareni rezultat rada lokalne uprave u 2017. godini dodatno je ojačao finansijsku stabilnost i kredibilitet Opštine Bar. U izvještajnom periodu nastavljen je kontinuirani rast naplate poreza, što je stvorilo uslove za dodatne investicije i za normalno funkcionisanje svih organa i institucija i servisiranje svih dospjelih obaveza. Odlukom o budžetu Opštine Bar za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 17.300.000€, dok je ostvaren prihod iznosio 16.144.287€, odnosno 93,32 % od planiranih sredstava. Kada poredimo sa ostvarenim prihodom u odnosu na 2016. godinu imamo porast za 10,2%. U izvještajnom periodu nije bilo rebalansa, što ukazuje da je način planiranja zasnovan na realnim i ostvarljivim parametrima. Shodno ostvarenim budžetskim prihodima u 2017. godini izvršene su i obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava. Ukupni rashodi budžeta Opštine Bar za 2017. godinu planirani su u iznosu od 17.300.000€, a realizovani u iznosu od 12.044.901€ odnosno 69,62% od planiranih sredstava”, rekao je Raičević.
 
U 2017. godini, Opština Bar je uredno isplaćivala redovne obaveze i obaveze shodno potpisanim reprogramima, zaključenim ugovorima i naručenim uslugama, naveo je predsjednik Raičević.
 
On je izdvojio isplaćene lične dohotje, zaključno sa decembrom 2017. godine, u iznosu od 2.751.913€, -isplaćene transferi društvima i ustanovama čiji je osnivač ili jedan od osnivača Opština u iznosu od 2.212.091€, dotacije političkim partijama i paušal odbornicima od 248.542€, obaveze prema Ministarstvu finansija po osnovu zaključenog Ugovora o reprogramu poreskog duga od 1.106.232€, kao i to da je Opština Bar izmirila sve dospijele rate i smanjila ukupan dug za 2.528.531€.
 
Izmirene su, rekao je on, obaveze po osnovu reprograma za utrošenu električnu energiju i javnu rasvjetu, zatim one na ime takse za zemlju, svi materijalni troškovi za kancelarijski materijal, telefonske usluge, gorivo, poštanske usluge, kao i računi po svim uslugama koje je Opština naručila u 2017. godini.

 
“U toku 2017. godine nastavljeno je sa realizacijom faze III Projekta Vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda sa teritorije Bara, što predstavlja jedan od najvećih i najzahtjevnijih infrastukturnih projekata do sada koji su uslov daljeg razvoja turizma u opštini. Izgrađeno je 5,8 km vodovodne mreže, 19,2 km fekalne kanalizacione mreže, jedan kilometar atmosferske kanalizacione mreže, pumpna stanica sa izgradnjom novog podmorskog ispusta ‘Sutomore’, rezervoar ‘Šušanj 2’ kapaciteta 1200 m³”, objasnio je Raičević.
 
On je potencirao da je Opština Bar intenzivirala aktivnosti na učešću u programima koje Evropska unija koristi sa ciljem finansijske podrške i jačanja saradnje u raznim oblastima sprovođenja evropske politike. Projekat “Cross Border Ol” je odobren u okviru trilaterale Interreg CBC Italija – Albanija – Crna Gora, i uključuje 6 partnerstava - po dva subjekta iz svake od uključenih država, a lider na projektu je Poljoprivredni fakultet u Tirani. Budžet projekta iznosi 625.440€, a budžet Opštine Bar u okviru njega 87.014€, od čega je IPA donacija 73.962€. Predviđeno je i predfinansiranje u visini od 15%.  Implementacija projekta će započeti u maju 2018. godine i trajaće dvije godine.
 
U diskusijama su u prijepodnevnom dijelu zasjedanja učestvovali odbornici Dragan Tufegdžić, Aleksandar Markolović, Dejan Đurović, Dijana Pejović, Omer Vukić i Vasilije Lalošević.