Društvo

Rok za legalizaciju završen, a interesovanje i dalje postoji

by Vjera Knežević Vučićević | 13:09:2018 | 14:41:34

Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Bar je do zakonom propisanog roka - 16. jula, predato oko 8.300 zahtjeva za legalizaciju.
 
“Interesovanje vlasnika bespravnih objekata za postupak legalizacije je jako izraženo i nakon ovog roka, tako da u Sekretarijat svakodnevno dolaze zainteresovani vlasnici koji se raspitaju o mogućnosti naknadnog prijavljivanja. Poštom nam je poslije isteka roka za prijavljivanje dostavljeno oko 350 zahtjeva, ali je veći broj onih koji zahtjeve nijesu naknadno dostavili, već su odlučili da sačekaju eventualno novi rok”, objašnjava sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora Zorica Krsmanović.
 
Inače, procjene su da na teritoriji opštine Bar ima između 25 i 30 hiljada nelegalno izgrađenih objekata.
 
“Zbog velikog broja podnijetih zahtjeva, svi oni još uvijek nijesu sistematizovani. Legalizacija je vrlo zahtjevan postupak. Svaki objekat ima svoje osobenosti, sa vlasničkog, planskog, katastarskog aspekta i tek kada se svi ti aspekti sagledaju, kada dođemo u posjed sve potrebne dokumentacije i na osnovu primjene podataka sa orto-foto snimka, moći ćemo da odlučimo da li objekat ispunjava uslove za legalizaciju, da li se radi o objektu osnovnog stanovanja, kao i o svemu drugom. Dakle, radi se o složenim postupanjima, tokom kojih se u obzir mora uzeti u obzir mnogo činilaca, da bi se došlo do pravno valjanih rešenja”, navodi Krsmanović, koja ističe da je, uz to, neophodno formirati i pouzdanu, ažurnu bazu podataka- registar predmeta, koji će u realnom vremenu na sajtu kreiranom za ove potrebe, biti dostupan svakom zainteresovanom licu, koje bi na taj način bilo u mogućnosti da prati tok postupka po podnijetom zahtjevu.