Društvo

IV sjednica: Usvojen izvještaj TO Bar

by Ilija Kovačević | 09:10:2018 | 20:03:38

U popodnevnom dijelu zasijedanja IV sjednice usvojene su većinom glasova dvije tačke dnevnog reda - predlog Odluke o donošenju DUP “Industrijska zona Goran“ i Izvještaj o radu Turističke organizacije Opštine Bar za 2017. godinu sa finansijskim izvještajem.
 
Predsjednik Opštine Bar donio je Odluku o izradi DUP “Industrijska zona Goran” i Odluku o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu. Izrada plana bila je povjerena DOO “CAU” iz Podgorice.
 
Nacrt Plana stavljen je na javnu raspravu, a po završetku javne rasprave sačinjen je Izvještaj koji je zajedno sa primjedbama proslijeđen obrađivaču i objavljen na web sajtu Opštine Bar. Nakon razmatranja primjedbi i sugestija izrađen je Predlog plana. Odlukom predsjednika Opštine utvrđen je Predlog plana, koji je dobio saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma.
 
Asim Andrić (DPS) je u diskusiji kazao da će ovim planom to područje biti unaprijeđeno, dok je Momčila Lekovića (Bar za 21. vijek) interesovalo da li je sačinjen izvještaj o reviziji i zašto ga odbornici nijesu dobili. Božidar Janković (DPS) je istakao da uskoro očekuje i krovni planski document i da se stvaraju mogućnosti da vlasnici zemljišta tu mogu da grade, a samim tim u budućnosti dobijemo i nova radna mjesta. Dejana Đurovića iz DF-a je interesovalo da li je donošenje ovog plana ili nekog drugog u budućnosti ili izmjena u skladu sa prostornim urbanističkim planom ili se donosimo ad hoc prije PUP-a, te da će predsjednik Opštine biti odgovoran ako se ovaj plan bude kosio sa prostornim urbanističkim planom.

 
Obrađivači Plana su u odgovorima istakli da se izvještaj revizora nalazi na sajtu nadležnog ministarstva i da je obrađivač u obavezi da ga uradi u skladu sa Planom obalnog područja, odnosno da se ne može desiti da bude u koliziji sa predlogom PUP-a.
 
Većinom glasova usvojena je i peta tačka četvrte sjednice, Izvještaj o radu Turističke organizacije Opštine Bar za 2017. godinu sa finansijskim izvještajem.
 
Direktor TO Bar Emil Kukalj je obrazložio Izvještaj, ističući da je TOB jedna od ključnih organizacija za razvoj grada i opštine.
 
“Prethodni period je za nas bio izazovan i na svu sreću je za nama. Izvještaj za 2017. godinu je usvojen, a dato je i pozitivno mišljenje odbora za finansije. Ukratko, ostvaren je veći prihod u odnosu na 2016. za šest procenata, dok su prihodi od boravišne takse bili veći nego što je bilo planirano, a u odnosu na plan su veći za 15%. Rashodi su su, u odnosu na uporednu 2016. godinu zabilježili rast od 16%, dok su u odnosu na planska predviđanja veći za 14%”, istakao je direktor TO Bar.
 
“Uspješno realizovane aktivnosti TO Bar su doprinijele izuzetnoj promociji grada Bara i prepoznatljivosti cjelokupne barske opštine kao atraktivne turistiĉke destinacije, a samim tim i povećanju turističkog prometa i prihoda. Mimo planiranih planskih ciljeva realizovano je i niz neplanskih aktivnosti koje su doprinijele promociji opštine. Kvalitetna saradnja menadžmenta TO Bar sa relevantnim institucijama u gradu i na nivou Crne Gore koji direktno ili indirektno učestvuju u kreiranju turistiĉke ponude je bila osnova za uspješnu realizaciju svih postavljenih zadataka”, kazao je Kukalj i dodao da su cjelokupan rad i realizacija predviđenih aktivnosti TO Bar u 2017. godini doprinijeli promociji i prepoznatljivosti opštine Bar kao izuzetno atraktivne turistiĉke destinacije “na dvije čarobne obale”, koja ima uslove za razvoj svih vidova turizma na slatkim i slanim vodama koje okružuju ovo područje.
 
Po njegovom mišljenju, dobra saradnja sa Opštinom Bar, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, NTO, LTO i svim opštinskim i republiĉkim subjektima koji na direktan i indirektan način učestvuju u kreiranju turističke ponude, bila je osnov za uspješan, profesionalan i kvalitetan rad TO Bar.

 
Dijana Pejović (Bar za 21. vijek) je kazala kako joj je drago da je nakon višemjesečnih potraga TO Bar dobila direktora, poželjela mu uspješan rad i tražila da se objasni zašto se sajt te organizacije dva mjeseca nije ažurirao. Jovan Popović (DPS) je rekao da je TO Bar u 2017. uložila napore kako bi našu sredinu predstavilka na pravi način, a Vasilije Lalošević (SNP) sugerirao da se oko TO Bar napravi zajednička platforma i pohvalno se izrazio o turističkoj agenciji “Allegra” koja uz TO Bar u naš grad dovodi kruzere. Ammar Borančić (LP) je takođe podržao izvještaj, dok je Dejan Đurović (DF)  istako da se treba povesti računa kako se troše pare građana. Miloš Šušter (Bar za 21. vijek) je predložio da se za TO Bar obezbijedi posebna lokacija gratis jer predstavlja cijelu Opštinu, pa mora da ima lijepe i moderne prostorije, a Omer Vukić (SDP) savjetovao da se napravi bolja koncepcija oko posjete sajmovima i da je za njega prihvatljiv izvještaj, “ali ne i finansijski”, odnosno da se u dijelu boravišne takse može mnogo više uraditi. Momčilo Leković (Bar za 21.) nije bio zadovoljan Izvještajem TO Bar, dok je Vladimir Lekić (Biram Bar) tražio da se, pored Šušanjske i Spičanske, uvrsti u program rada i Starobarska noć. Dr Jovan Ivović (DPS) je rekao kako ima utisak da su resursi slabo valorizovani, te da će TOB ispraviti propuste u 2018. godini. Dr Miroslav Knežević je istakao da čitav Bar treba ravnomjerno da se razvija, i da gosti prije svega dolaze zbog mora, potencirajući plažu Šušanj, gdje su dosta uradili na uljepšavanju ovog dijela obale, odnosno očuvanju borove šume.
 
Šesta tačka ovog zasijedanja - prijedlozi Odbora za izbor i imenovanje odložena je za narednu sjednicu.