Društvo

Poziv za učešće NVO-a u radu lokalnog parlamenta

by Teodora Čović | 18:02:2019 | 12:05:50

Skupštinska služba SO Bar je objavila Javni poziv nevladinim organizacijama da se prijave za učešće u radu Skupštine za 2019. godinu.
 
Uz prijavu, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova- uvjerenje nadležnog državnog organa da je nevladina organizacija upisana u Registar nevladinih organizacija, koje nije starije od 3 mjeseca, kopiju statuta organizacije i izjavu potpisanu od strane ovlašćenog lica da je organizacija realizovala jedan ili više projekata u opštini, ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji, realizovala najmanje dvije jednokratne aktivnosti od značaja za opštinu ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini. Takođe, nevladina organizacija može da predloži predstavnika da učestvuje u radu sjednice Skupštine.
 
Nevladine organizacije koje žele da se prijave za učešće u radu Skupštine mogu to učiniti najkasnije do 15 marta, Službi za skupštinske poslove, na adresu Bulevar Revolucije broj 1.